Osoby uhonorowane

Medalem Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina i czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego zostali uhonorowani:

j_mazurkiewicz

Dr hab. n. prawnych Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr z Uniwersytetu Wrocławskiego za współpracę i zorganizowanie konferencji pt. Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki. Wręczenie medalu odbyło się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu (zob. galeria zdjęć).
Profesor dr hab. Jacek Mazurkiewicz pokaźną część swych prac poświęcił różnorodnym unormowaniom przewidującym ochronę dziecka, jego matki i ojca oraz rodziny w ogóle. Koncentrowały się one głównie wokół prawa rodzinnego, dotykały jednak także tej problematyki na gruncie prawa pracy, prawa socjalnego, prawa medycznego oraz szeroko pojmowanego prawa karnego, w szczególności penitencjarnego. Część badań naukowych Profesor poświęcił sytuacji cywilnoprawnej dziecka poczętego i zagadnieniem aborcji. Co do samej aborcji jest jej stanowczym antagonistą, uważając jednak, że stanowczości takiej postawy musi towarzyszyć rozbudowywanie instrumentarium prawnego mającego na celu ochronę kobiety ciężarnej i tworzenie instytucjonalnego zaplecza służącego ochronie jej praw. Kilka prac oraz projektów przepisów poświęcił reformie prawa rozwodowego, zabiegając nie tylko o ochronę ciężarnej kobiety, ale i przedstawiając, dzisiaj już w istotnej części uwzględnione, postulaty przemiany tego prawa. Przez kilkadziesiąt lat Profesor zajmował się położeniem prawnym człowieka zmarłego m.in. zagadnieniami ochrony dóbr osobistych zmarłego, zajmując się głównie problematyką z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa administracyjnego i innych praw publicznych.

Jest członkiem Rady naukowej czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.
Kilkakrotnie był nagrodzony za osiągnięcia naukowe, indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, także nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Za działalność w obronie życia dzieci poczętych otrzymał w 1987 r. nagrodę watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Rozprawa habilitacyjna została wyróżniona w 2011 r. na konkursie „Państwa i Prawa”. Jest współpracownikiem Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki. Był ekspertem prawnym Sejmu i Senatu. Opiniował projekty dotyczące dopuszczalności aborcji, prawa o separacjach i o adopcjach zagranicznych. Wspólnie z dr. J. Strzebińczykiem i dr. A. Ciskiem przygotował obszerny projekt reformy polskiego prawa rodzinnego oraz innych praw, mający na celu rozszerzenie ochrony praw kobiet, w szczególności kobiet ciężarnych oraz dzieci, który stał się przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie. Odbył staże naukowe i prowadził badania naukowe na wydziałach prawa Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego, Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Założył Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu i przez siedemnaście lat społecznie kierował jego działalnością. Monografie profesora to: Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985, ss. 126; Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010, ss. 904 oraz bardzo wiele artykułów naukowych w tym O ochronę dóbr osobistych post mortem w prawie rodzinnym i w prawie o aktach stanu cywilnego, ?Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego? 2015, nr 2 s. 15-69, a także glos, recenzji oraz projektów ustaw.


t_brzozka
Tomasz Brzózka, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje, a także organizowanie szkoleń, warsztatów, kongresów i konferencji dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się 2 lutego 2016 r. w Nieborowie (zob. galeria zdjęć).

Tomasz Brzózka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze od 1986 r. Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1994-2002 był jego Wiceprezesem, a od 2002 r. do 2016 r. Prezesem Zarządu Głównego. Współzałożyciel Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, od 1995 r. Prezes Zarządu Oddziału. Współzałożyciel z ramienia SUSCRP powstałego w 2001 r. Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS). W latach 2003 – 2007 pełnił w nim funkcję Wiceprezydenta. Organizator w 2011 r. XI Europejskiego kongresu urzędników stanu cywilnego w Zielonej Górze. Organizator różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla urzędników stanu cywilnego i wykładowca na podyplomowych studiach administracyjnych – rejestracja stanu cywilnego na KUL-u. Redaktor tematyczny czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. Autor dwujęzycznej publikacji książkowej (polsko-niemieckiej) Niemieckie księgi stanu cywilnego w Polsce, Frankfurt am Main Berlin 2000, ss. 500.


Wojewoda_foto2Dr n. prawnych Michał Wojewoda z Uniwersytetu Łódzkiego za publikacje, organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się 3 lutego 2016 r. w Łodzi (zob. galeria zdjęć).

Dr Michał Wojewoda jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz radcą prawnym. Członkiem komisji ds. Aplikantów i Aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1997) oraz Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. 1998). Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski (2001). Rozprawę doktorską obronił w 2005 r. Autor kilkunastu publikacji, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Został laureatem konkursu Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów książek specjalistycznych za publikację Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. Współautor Komentarza do kodeksu cywilnego – część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wolters Kluwer 2009, (autorstwo komentarza do przepisów o oświadczeniu woli (art. 60-62 k.c., s. 626-657) oraz o ofercie (art. 66-70, s. 696-711, s. 715-770), a także do art. 71 k.c. (s.789-794)). Jest także autorem kolizyjnoprawnej problematyki dokonania czynności prawnej (rozdział V, §21) w: System Prawa Prywatnego, t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2014 oraz opracowania problematyki dotyczącej międzynarodowych aspektów rejestracji stanu cywilnego (rozdział XXII, s. 535-622) w: System Prawa Prywatnego, t. 20 C, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego m.in. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – geneza, znaczenie praktyczne oraz zasady wydawania, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, Nr 2, s. 15-69; Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2015, nr 1, s. 53-77; Kilka uwag o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2, s. 17-37; Prawo obce w praktyce urzędów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 1, s. 33-69; Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego. Uwagi na tle Zielonej księgi poświęconej ograniczeniu formalności administracyjnych w stosunku do obywateli, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 2, s. 151- 176; Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego. Uwagi na tle nowej ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 1, s. 39- 62. Organizuje i współorganizuje konferencje naukowe z zakresu rejestracji stanu cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


a_papisAneta Papis, Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Łodzi za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje a także organizowanie i współorganizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się 3 lutego 2016 r. w Łodzi (zob. galeria zdjęć).

Aneta Papis, mgr prawa, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 1991 r. związana zawodowo z urzędami stanu cywilnego w Łodzi (doświadczenie i wiedzę zdobywała na stanowisku zastępcy kierownika USC Łódź-Śródmieście, które posiadało jedno z większych archiwów w Polsce, w latach 2003-2011 kierownik USC Łódź-Centrum, po reorganizacji i utworzeniu jednego USC w Łodzi, zastępca kierownika USC, zastępca dyrektora Wydziału).
Członek zespołu redakcyjnego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.
Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, społecznie pracuje w Zarządzie Stowarzyszenia. Od 2007 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Łódzkiego SUSC RP.
Swoje doświadczenie zawodowe i pasję w pracy wykorzystuje jako wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP. W ramach Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia regularnie organizuje seminaria, spotkania nie tylko dla pracowników urzędów stanu cywilnego ale również pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych województwa łódzkiego.
Współpracuje ze środowiskiem naukowym, współorganizuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencje naukowe poświęcone rejestracji stanu cywilnego. Jako praktyk z dużym doświadczeniem zawodowym jest zapraszana na spotkania z sędziami sądów rodzinnych w ramach studiów podyplomowych.
Publikuje artykuły poświęcone głównie tematowi, który najbardziej lubi tj. rejestracji urodzenia.


a_michtaAleksandra Michta, Koordynator Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, organizowanie szkoleń i konferencji, wydawanie biuletynu „Niezbędnik USC”, podnoszenie umiejętności i wzbogacanie warsztatu pracy urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się 13 kwietnia 2016 r. w Krakowie (zob. galeria zdjęć).

Aleksandra Michta , od 1 stycznia 1991 r. pracuję w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Jest koordynatorem Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego od momentu jego powstania w maju 2002 r. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako pracownik USC w Krakowie-Nowej Hucie doskonale rozumie problemy i potrzeby kierowników USC. Aleksandra Michta współpracuje z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, dzięki czemu informuje na bieżąco kierowników USC o zmianach i zaistniałych problemach. Wydawała biuletyn „Niezbędnik USC”, w którym publikowane były bieżące wiadomości, relacje ze spotkań oraz omówienia ciekawych przypadków z praktyki kierowników USC. W ramach Forum jego członkowie spotykają się co miesiąc. Każdego roku organizowane są także szkolenia wyjazdowe służące rozwiązywaniu bieżących problemów zawodowych członków forum. Są platformą dyskusji na temat poprawy jakości funkcjonowania USC, możliwości doskonalenia umiejętności i wzbogacania warsztatu pracy urzędników stanu cywilnego. Obecnie forum liczy 136 członków. Forum znajduje się również na liście konsultantów odnośnie zmiany przepisów. Przez 14 lat funkcjonowania Forum Pani Aleksandrze Michcie udało się zebrać wokół niego grono doświadczonych wykładowców z różnych dziedzin – jest to gwarancja spełnienia oczekiwań uczestników spotkań. Pamięta o osobach, które przechodzą na emeryturę czy odchodzą z pracy z innych powodów. Zorganizowała uroczyste konferencje rocznicowe na 5-lecie i 10-lecie powstania Forum, które odbyły się w pięknych salach Muzeum Historycznego w Krakowie. Jej działania pozwoliły na zintegrowanie środowiska i wpierają pracę pracowników USC.


j_wiktorJerzy Wiktor, Prezes Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje a także organizowanie i współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się 19 maja 2016 r. w Czudcu k. Rzeszowa (zob. galeria zdjęć).
Jerzy Wiktor, pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie od 1991 r., początkowo jako zastępca kierownika a następnie kierownik USC. Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Komisji Prawnej SUSC RP u jego zarania. Od ponad 20 lat Prezes Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator corocznych, majowych seminariów szkoleniowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które odbywają się w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu woj. podkarpackie. Współautor książki Instytucje prawa rodzinnego, pod red. Jakuba M. Łukasiewicza, Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss.354.

 


h_chwycHenryk Chwyć, Za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje a także organizowanie i współorganizowanie szkoleń, warsztatów, kongresów i konferencji dla urzędników stanu cywilnego.

Henryk Chwyć, emerytowany kierownik Urzędu Stany Cywilnego w Lublinie, od ponad 20 lat Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Lublinie (od początku jego powstania). Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Komisji Prawnej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2002-2006 wiceprezes SUSCRP, członek rady Programowej Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS). Redaktor tematyczny czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Organizator różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla urzędników stanu cywilnego z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które odbywają się w Lublinie w tym seminarium „Obrót prawny z zagranicą. Konkordat” w 1996 r., Konferencja „Pochodzenie dziecka w prawie polskim i obcym” w 1997 r. Dąbrowica (k. Lublina), Międzynarodowa konferencja nt. zawarcia małżeństwa i Konkordatu w 2000 r. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Administracyjnych – rejestracja stanu cywilnego na KUL-u. Wydawca: Obrót prawny z zagranica w sprawach stanu cywilnego. Konkordat (wyd.), Lublin 1997, s. 304. Pochodzenie dziecka i przysposobienie w prawie Polskim i obcym. Transseksualizm – zagadnienia prawne, Lublin 1999, ss. 291; Europejskie prawo rodzinne. Materiały z kongresów Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (red.) Lublin 2006, ss. 342. Autor m.in. Zawarcie małżeństwa w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego, Lublin 1999, ss. 240.


Kazimierz Gola, Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Bielsku-Białej, za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym a także organizowanie i współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się 18 maja 2016 r. w Wiśle (zob. galeria zdjęć).

Kazimierz Gola, emerytowany kierownik Urzędu Stany Cywilnego w Bielsku-Białej, od ponad 20 lat Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Bielsku-Białej (od początku jego powstania). Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnik beskidzki, instruktor narciarski, sternik motorowodny, żeglarz. Koordynator grupy wiślańskiej w ramach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego organizowanych przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Organizator corocznych, seminariów szkoleniowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które odbywają się w Wiśle.


Piotr Skubiszewski za współtworzenie i redagowanie jako sekretarz redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” oraz prace organizacyjną. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Mgr Piotr Skubiszewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 roku złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Radny Miasta Lubartów. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina. Wykładowca IV i V edycji studiów podyplomowych w zakresie administracji – rejestracja stanu cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Sekretarz ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Wykładowca na licznych szkoleniach i referent na konferencjach naukowych. Publikacje m.in. Polska Bibliografia rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego, pod red. P. Kasprzyka, Warszawa 2016 (współautor); Uwagi na temat art. 128 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2016, nr 1; Nowa ustawa- Prawo o aktach stanu cywilnego (tabelaryczne zestawienie zmian), „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1; Problem imienia i nazwiska a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1; Transkrypcja i transliteracja imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w polskich aktach stanu cywilnego. Cz. II, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 2; Transkrypcja i transliteracja imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w polskich aktach stanu cywilnego. Cz. I, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 1; Pojęcie imienia i nazwiska w prawie polskim, ХІІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 26-28 квітня 2013 року, Lwów 2013;  Пpiзвищe пoдружжя y пoльcьoмy праві, Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства», Kijów 2013; Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim w ujęciu historycznym- wstęp do problematyki, IХ Міжнароднoї науковo-практичної конференції мoлoдиx учeниx « Прaвoвe життя: cyчacний cтaн тa пeрcнктиви poзвиткy, Збipник тeз нayкoвиx дoпoвiдeй» 22-23 бepeзня 2013 року, Łuck 2013 oraz ponad 40 innych publikacji.


Bronisław Czech za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje z zakresu prawa rodzinnego a także organizowanie konferencji naukowych. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Bronisław Czech od roku 1990 sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej. W roku 2006 przeszedł w stan spoczynku.

Jako kierownik Ośrodka Terenowego Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach (1978-2000) zorganizował ogólnopolskie, interdyscyplinarne konferencje naukowe na tematy: „Współdziałanie sądów rodzinnych z poradnictwem rodzinnym” (1985), „Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa” (1991), „Sprawiedliwość, etyka, prawo -dylematy współczesne” (1992), „Wartości – wolność – odpowiedzialność” (1993), „Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym”(1994), „Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego” (1995). Z konferencji tych z lat 1985, 1991, 1994 i 1995 zostały wydane materiały pokonferencyjne pod jego redakcją.

Jest autorem około 40 publikacji do których należą m.in.: Wybrane prawne i aksjologiczne aspekty opiniowania w sprawach rodzinnych (problem „dobra dziecka”), „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1989, nr 31; Opis a wartościowanie i ocena w opinii biegłego (na przykładzie „dobra dziecka”) [w:] Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej, red. J. M. Stanik, Z. Majchrzyk, Katowice 1995; Bankowe postępowanie ugodowe (wybrana problematyka sądowa), „Przegląd Sądowy” 1995 nr 6; Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu w orzecznictwie Sądu Najwyższego (przegląd orzeczeń za lata 1996-1998 r.). Cz. 1 i 2, „Prawo i Medycyna” 1999 nr 3 i nr 4; Uznanie dziecka w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane. Red. i wprowadzenie P. Kasprzyk. Lublin 2005; Wierność małżeńska jako kategoria prawna i filozoficzna. [w:] Filozof wśród ekonomistów. Księga pamiątkowa z okazji 40-lecia prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, red. A. Czech, Katowice, AE, 2006; Wierność małżeńska a kwestia winy rozkładu pożycia, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 5; Z problematyki winy rozkładu pożycia małżeńskiego w związku z obowiązkiem wierności małżeńskie, [w:] W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej. Red. M. Kosek, J. Słyk. Wstęp C. Mik. Warszawa 2008; Art. 58 k.r.o. w związku z problematyką ustawy nowelizującej z dnia 6 listopada 2008 r., „Rodzina i Prawo 2009”, nr 12; Rodziny zastępcze – z problematyki orzecznictwa w sądach powszechnych, „Rodzina i Prawo” 2009, nr 13; Wykładnia prawa i niezawisłość sędziowska a zdrowy rozsądek (zagadnienia wybrane) [w:] AUREA PRAXIS, AUREA THEORIA. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. naukowa J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, t. II; Z rozważań nad postępowaniem i orzecznictwem w sprawach rodzinnych (niezawisłość sędziowska, sprawy o rozwód, sprawy opiekuńcze małoletnich, sędziowie rodzinni, dobro dziecka, opinie biegłych), „Rodzina i Prawo” 2012, nr 20/21; Geneza zwrotu „Dobro dziecka” i znaczenie zawartego w nim określenia „dobro”, [w:] SINE IRA ET STUDIO. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. naukowa T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.

Jest także współautorem komentarzy do kodeksów: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki i A. Marciniak, C.H.BECK Warszawa, 6 wydań, ostatnie w 2015 r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, LexisNexis Warszawa, 5 wydań, ostatnie w 2011 r.; Kodeks cywilny, Komentarz, t. 1 i 2, ZPP Warszawa 2005. Otrzymał odznaczenia, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1981), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1995), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011). Interesuje się naukami prawnymi, filozofią, pszczelarstwem i narciarstwem.


Przemysław Wypych za publikacje z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym i prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Mgr Przemysław Wypych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu w latach 1999-2001 aplikacji sądowej od roku 2001 jest sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. W latach 2000-2004 był asystentem w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek zespołu redakcyjnego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.

Autor publikacji z zakresu prawa imion i nazwisk oraz rejestracji stanu cywilnego, m.in. Regulacja nazwisk małżonków po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1998 roku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 1; Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 1; Perspektywy unifikacji i harmonizacji prawa rodzinnego w Europie (konferencja Komisji Europejskiego Prawa Rodzinnego, Utrecht 11-14 XII 2002), „Państwo i Prawo” 2003, nr 7; Wpływ administracyjnej zmiany nazwiska rodziców (rodzica) na nazwisko dziecka w świetle regulacji ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Technika i USC” 2004, nr 1; Złożenie oświadczenia w sprawie nazwisk wraz z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw (art. 62 ust. 3 Prawa o aktach stanu cywilnego), „Technika i USC? 2004, nr 2; Nowelizacja ustawy o zmianie imion i nazwisk dokonana ustawą z dnia 3 marca 2005 roku, „Technika i USC” 2005, nr 3; Prawo właściwe dla nabycia i zmiany nazwiska, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. i wprowadzenie Piotr Kasprzyk, Lublin 2005; Ważne powody” uzasadniające administracyjną zmianę nazwiska, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 1; Nowelizacja ustawy o zmianie imienia i nazwiska wprowadzona nowym Prawem o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1.

Miłośnik muzyki klasycznej, w szczególności kompozycji Bacha, Beethovena i Brahmsa, oraz dobrej, dawnej literatury pięknej.