Kurs podstawowy

Charakterystyka kursu podstawowego dla USC

Kurs podstawowy dla pracowników USC należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Podstawowym celem kursu jest szkolenie kadry urzędów stanu cywilnego przygotowanej do świadczenia usług w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego. Uczestnicy kursu zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy, a także innego pracownika USC lub w organach nadzoru w urzędach wojewódzkich.

Oferta kursu podstawowego kierowana jest szczególnie do nowo zatrudnionych pracowników USC oraz innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy ogólnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Wśród wykładowców są znani specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin prawa z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, czy postępowania administracyjnego oraz trenerzy.

Kurs podstawy organizowany jest we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

 

Informacje organizacyjne

Termin: 13-17 maja 2019 r.

Miejsce: Hotel „Petropol” ul. Jachowicza 49, 09-400 Płock

Kurs podstawowy obejmuje: 40 godzin konwersatoriów, ćwiczeń i wykładów.

Koszt udziału: łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz materiałami szkoleniowymi wynosi 1600 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma m.in. bezpłatnie: Podręcznik urzędnika stanu cywilnego.

Uczestnicy kursu podstawowego otrzymują certyfikat ukończenia tej formy kształcenia.

Chętni do wzięcia udziału w kursie podstawowym proszeni są o wstępne telefoniczne zgłoszenie do redakcji „Metryki” pod numerami: 577-080-907 lub 501-426-908  lub drogą elektroniczną na adres: metryka@onet.pl

 

Program kursu obejmuje

♦ Prawo urzędnicze z elementami etyki pracownika USC.
♦ Postępowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
♦ Zasady rejestracji stanu cywilnego. Status kierownika USC. Moc dowodowa aktów stanu cywilnego i odpisów z tych aktów.
♦ Zasady sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.  Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie aktu krajowego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
♦ Zarys postępowania administracyjnego.
♦ Typografia pisma urzędowego i transkrypcja i transliteracja niełacińskich systemów pisma.
♦ Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem osobowego prawa rodzinnego.
♦ Prawo prywatne międzynarodowe w rejestracji stanu cywilnego.
♦ Administracyjna zmiana imion  nazwisk.
♦ Wybrane zagadnienia z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o  obywatelstwie polskim, ustawy  o cudzoziemcach.
♦ Konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA oraz trybunałów międzynarodowych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego.
♦ Rejestracja stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich. Konwencje MKSC.
♦ Podstawy obsługi aplikacji  źródłowej.
♦ Organizacja i celebrowanie uroczystości ślubnych.
♦ Podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej.
♦ Analiza autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
♦ Ochrona danych osobowych w USC.

 

Opis efektów kształcenia kursu podstawowego

Po ukończeniu kursu podstawowego uczestnik kursu:

 

W kategorii wiedzy

Posiada niezbędna wiedzę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i administracyjnego.
Wie, jakie są etapy postępowania przy sporządzeniu aktu stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz ma świadomość potencjalnych błędów.
Wie, jakie są podstawowe instrumenty prawne w zakresie rejestracji stanu cywilnego w kraju jak i za granicą.
Zna założenia teoretyczne konkretnych instytucji prawnych funkcjonujących na gruncie prawa o aktach stanu cywilnego linię orzeczniczą w konkretnych sprawach w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Posiada wiedzę na temat unieważnienia, sprostowania, ustalenie treści, odtworzenia aktu krajowego i uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
Zna w podstawowym zakresie system rejestracji stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich.
Wie, jak sporządzić akt stanu cywilnego czy decyzję administracyjną
Wie, w jaki sposób oraz jakie informacje powinien przekazać petentowi którego obsługuje.
Ma wiedze na temat prawa urzędniczego.
Zna specyfikę pracy kierownika urzędu stanu cywilnego.
Wie, jakie są etyczne zasady i standardy pracy w USC.

 

W kategorii umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy mające zastosowanie w zakresie rejestracji stanu cywilnego i potrafi zrealizować wszystkie etapy postępowania o sporządzenie aktu stanu cywilnego czy wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną przy sprzędzeniu aktu czy przyjęciu oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa, uznaniu dziecka czy uznaniu orzeczeń sądów zagranicznych.
Potrafi zweryfikować autentyczność dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Umie w sposób komunikatywny przekazać wiedzę z zakresu prawa rodzinnego czy prawa cywilnego osobowego obsługiwanym petentom.
Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie technologią informatyczną i oprogramowaniem funkcjonującym w urzędach stanu cywilnego.
Potrafi współpracować z instytucjami i  podmiotami współpracującymi z urzędem stanu cywilnego.

 

W kategorii kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia posiadanych już umiejętności. Ponadto potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Wykazuje właściwą postawę wobec petentów. W trakcie kontaktu z klientem potrafi powstrzymać się od stereotypowych ocen.
Potrafi zminimalizować wpływ nieprawidłowych sposobów załatwienia sprawy jakie funkcjonują w niektórych USC.
Podchodzi profesjonalnie do wykonywanych obowiązków. Traktuje z należytym szacunkiem wszystkich petentów.
Starannie przeprowadza, interpretuje i opisuje wyniki przeprowadzonego postępowania administracyjnego czy postępowania opartego na ustawie – prawo o aktach stanu cywilnego.
Przygotowując poradę, dba o to, aby była ona dostosowana do konkretnego petenta.
Jest przygotowany do krytycznej dyskusji z innymi specjalistami na temat prawa o aktach stanu cywilnego i innych ustaw.
Aktywnie włącza się w dyskusję nad jakością prowadzonej rejestracji stanu cywilnego.

 

Dodatkowe  informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod numerami: 577-080-907 lub  501-426-908

 

Oto kilka wypowiedzi uczestników szkoleń:

„ (…) Uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Redakcję Metryki i jestem bardzo z niego zadowolona. Uważam, że w związku z tym, że P.a.s.c. nie posiada przepisów wykonawczych powstało wiele potrzeb interpretacji przepisów ustawy, których kierownik USC dokonuje w codziennej pracy. Szkolenie Metryki pozwala urzędnikom stanu cywilnego prowadzić rozmowę z prawnikami mającymi przygotowanie teoretyczne prawa, którzy szeroko interpretują zagadnienia pojawiające się w USC, w powiązaniu z innymi ustawami polskiego systemu prawa. To pozwala mieć nadzieję, że  uda się stworzyć jednolitą i stałą praktykę rejestracji stanu cywilnego w całym kraju”. Anna Zarzeczna, Zastępca Kierownika USC w Lublinie.

Mam bardzo pozytywne wspomnienia ze lubelskiego szkolenia organizowanego przez Metrykę. Cieszy fakt, że prowadzącymi zajęcia byli prawnicy, którzy nie są zapraszani przez innych organizatorów szkoleń dla urzędników stanu cywilnego, co stanowi pewne novum i urozmaicenie . Bardzo jestem zadowolony z Podręcznika urzędnika stanu cywilnego Tom I, który opisuje istotę instytucji i czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego a jest niekiedy pomocny w bieżącej pracy USC, zwłaszcza wśród początkujących pracowników stanu cywilnego”. Sławomir Jarzyna, Zastępca Kierownika USC w Czemiernikach.

„Zachęcam wszystkich kierowników urzędu stanu cywilnego do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Metrykę. Szkolenie było przeprowadzone w sposób zorganizowany, pozytywnie oceniam prowadzenie zajęć z użyciem przejrzystych prezentacji multimedialnych, co rzadko spotyka się na innych szkoleniach”. Monika Derecka, Kierownik USC w Lubartowie.

„(…) Międzyregionalne seminarium szkoleniowe dla kierowników USC i jak zastępców Łomża 10-11 maja 2018 r. Super! Szkolenie wypełnione naukową oceną rozwiązań prawnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w codziennej pracy. Profesjonalny i wysoki poziom prowadzących poszczególne tematy i zagadnienia. Szkolenie organizacyjnie przygotowane wyjątkowo. Sądzę, że bardzo potrzebna w codzienności zawodowej dla praktyków. Uzupełniona pierwszym tomem „Podręcznika Urzędnika Stanu Cywilnego” Dr. Piotra Kasprzyka, gratuluję i oczekujemy w kolejnych latach, że zarówno „Metryka” dzieło Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina będą nam towarzyszyć w codzienności, ale też takich szkoleniach jak dzisiejsze. Dziękujemy”. Mieczysław Mejsak, Kierownik USC w Białymstoku.

„Na szkoleniu panowała bardzo mila atmosfera, wykładowcy byli bardzo kompetentni, można było wymienić doświadczenia z koleżankami z innych USC. Podręcznik jest bardzo pomocny, napisany rzeczowo”. Maria Zając, Kierownik USC w Dębnie.

„Szkolenie było bardzo udane, zarówno w formie jak i treści, kadra bardzo fachowa. Podręcznik zawiera bardzo ciekawe i pomocne w codziennej pracy zagadnienia. Z niecierpliwością czekam na kolejne Państwa szkolenie oraz następny tom podręcznika urzędnika stanu cywilnego”. Elżbieta Pekról-Cyrulik, Kierownik USC w Rewalu.

Prelegenci uczestniczący w szkoleniu byli bardzo fachowi, poruszali zagadnienia istotne w codziennej praktyce kierownika USC. Chętnie będę uczestniczyć w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Metrykę. Podręcznik mogę śmiało polecić kolegom i koleżankom we wszystkich USC (…). Grażyna Pisera, Kierownik USC w Kamieniu Pomorskim.

„Ciekawy pomysł organizacji szkolenia z tematyką naukową oraz praktyczną. Możliwość spotkania osób, które mają różne poglądy odnośnie interpretacji przepisów, przedstawienie stanowiska, które zmienia się w skutek nowego orzecznictwa”.  Teresa Kasprowicz, Kierownik USC w Brańszczyku.

Szkolenie przeprowadzone było w atmosferze sympatycznej. Umożliwiło wymianę doświadczeń w pracy USC i pogłębiło moją wiedze w zakresie prawidłowości zadań wykonywanych w RSC”. Jolanta Dobrzycka, Zastępca Kierownika USC Gmina Łomża.