Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Kurs podstawowy

KURS PODSTAWOWY DLA PRACOWNIKÓW USC (ONLINE)

ORGANIZOWANY PRZEZ CZASOPISMO ,,METRYKA’’ I AKADEMIĘ ZAMOJSKĄ

TERMIN :  22-26 MAJA 2023r. (ONLINE)     

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  18 maja 2023 r. do godziny 15.00 (uczestnicy zgłoszeni do końca kwietnia zapłacą 10% taniej)

Każdy z uczestników kursu podstawowego otrzyma certyfikat ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego wystawiony przez Akademię Zamojską – Publiczną Szkołę Wyższą działającą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym, Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t.3, materiały szkoleniowe, oraz fakturę VAT.

Uczestnicy kursu podstawowego dostaną 20% zniżki na pozostałe  szkolenia organizowane przez czasopismo Metryka oraz Akademię Zamojską w bieżącym roku oraz 20% zniżkę na nasze publikacje książkowe zakupione w bieżącym roku.

Kurs podstawowy składa się z 10 modułów, aby go ukończyć należy uczestniczyć we wszystkich modułach.

Istnieje możliwość zaliczenia jednego modułu, certyfikat w tym przypadku będzie wystawiony jak za  ukończenie jednodniowego szkolenia związanego z konkretną tematyką w danym module. 

KOSZT KURSU PODSTAWOWEGO składającego się z 10 modułów : 1290 zł brutto

KOSZT POJEDYŃCZEGO MODUŁU : 259 zł brutto

Karta zgłoszeniowa i tematyka modułów oraz harmonogram kursu podstawowego dostępne są w dodanych załącznikach.  

KONTAKT: Anita Misztal, tel. 536- 426- 908, 731 -426 -908, adres e-mail:  metryka@onet.pl

Serdecznie zapraszam,

Piotr Kasprzyk

 Moduł podstawowy (kliknij)

 Karta uczestnictwa(kliknij)

 Harmonogram szkolenia(kliknij)

 

Kurs Podstawowy dla nowo przyjętych pracowników USC

Poznań:19-23 września 2022 r. Kurs Podstawowy- Hotel ,,Lechicka” Lechicka 101, 61-619 Poznań.

Karta uczestnictwa- kurs podstawowy (kliknij)

 Harmonogram kurs podstawowy (kliknij)

 

Kurs podstawowy obejmuje: 40 godzin konwersatoriów, ćwiczeń i wykładów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma m.in. bezpłatnie materiały szkoleniowe.

Uczestnicy kursu podstawowego otrzymują certyfikat ukończenia tej formy kształcenia.

Chętni do wzięcia udziału w kursie podstawowym proszeni są o wstępne telefoniczne zgłoszenie do redakcji „Metryki” pod numerami: 536-426-908 lub 501-426-908  lub drogą elektroniczną na adres: metryka@onet.pl

 

Charakterystyka kursu podstawowego dla USC

 

Kurs podstawowy dla pracowników USC należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Podstawowym celem kursu jest szkolenie kadry urzędów stanu cywilnego przygotowanej do świadczenia usług w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego. Uczestnicy kursu zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy, a także innego pracownika USC lub w organach nadzoru w urzędach wojewódzkich.

Oferta kursu podstawowego kierowana jest szczególnie do nowo zatrudnionych pracowników USC oraz innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy ogólnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Wśród wykładowców są znani specjaliści (praktycy) z różnych dziedzin prawa z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, czy postępowania administracyjnego oraz trenerzy umiejętności miękkich.

Kurs podstawy organizowany jest we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

 

Program kursu podstawowego:

♦ Prawo urzędnicze z elementami etyki pracownika USC.
♦ Postępowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
♦ Zasady rejestracji stanu cywilnego. Status kierownika USC. Moc dowodowa aktów stanu cywilnego i odpisów z tych aktów.
♦ Zasady sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.  Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie aktu krajowego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
♦ Zarys postępowania administracyjnego.
♦ Typografia pisma urzędowego i transkrypcja i transliteracja niełacińskich systemów pisma.
♦ Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem osobowego prawa rodzinnego.
♦ Prawo prywatne międzynarodowe w rejestracji stanu cywilnego.
♦ Administracyjna zmiana imion  nazwisk.
♦ Wybrane zagadnienia z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o  obywatelstwie polskim, ustawy  o cudzoziemcach.
♦ Konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA oraz trybunałów międzynarodowych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego.
♦ Rejestracja stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich. Konwencje MKSC.
♦ Podstawy obsługi aplikacji  źródłowej.
♦ Organizacja i celebrowanie uroczystości ślubnych.
♦ Podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej.
♦ Analiza autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
♦ Ochrona danych osobowych w USC.

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania programu kursu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany osoby zapisane na kurs zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowane. 

Opis efektów kształcenia kursu podstawowego:

Po ukończeniu kursu podstawowego uczestnik kursu:

 

W kategorii wiedzy

Posiada niezbędną wiedzę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i administracyjnego.
Wie, jakie są etapy postępowania przy sporządzeniu aktu stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz ma świadomość potencjalnych błędów.
Wie, jakie są podstawowe instrumenty prawne w zakresie rejestracji stanu cywilnego w kraju, jak i za granicą.
Zna założenia teoretyczne konkretnych instytucji prawnych funkcjonujących na gruncie prawa o aktach stanu cywilnego oraz linię orzeczniczą w konkretnych sprawach w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Posiada wiedzę na temat unieważnienia, sprostowania, ustalenia treści, odtworzenia aktu krajowego i uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
Zna w podstawowym zakresie system rejestracji stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich.
Wie, jak sporządzić akt stanu cywilnego czy decyzję administracyjną.
Wie, w jaki sposób oraz jakie informacje powinien przekazać petentowi, którego obsługuje.
Posiada wiedzę w zakresie prawa urzędniczego.
Zna specyfikę pracy kierownika urzędu stanu cywilnego.
Wie, jakie są etyczne zasady i standardy pracy w USC.

 

 

 

W kategorii umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy mające zastosowanie w zakresie rejestracji stanu cywilnego i potrafi zrealizować wszystkie etapy postępowania o sporządzenie aktu stanu cywilnego czy wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną przy sporządzeniu aktu czy przyjęciu oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa, uznaniu dziecka czy uznaniu orzeczeń sądów zagranicznych.
Potrafi zweryfikować autentyczność dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Umie w sposób komunikatywny przekazać wiedzę z zakresu prawa rodzinnego czy prawa cywilnego osobowego obsługiwanym petentom.
Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie technologią informatyczną i oprogramowaniem funkcjonującym w urzędach stanu cywilnego.
Potrafi współdziałać z instytucjami i  podmiotami współpracującymi z urzędem stanu cywilnego.

 

 

 

W kategorii kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia posiadanych już umiejętności. Ponadto potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Wykazuje właściwą postawę wobec petentów. W trakcie kontaktu z klientem potrafi powstrzymać się od stereotypowych ocen.
Potrafi zminimalizować wpływ nieprawidłowych sposobów załatwienia sprawy, jakie funkcjonują w niektórych USC.
Podchodzi profesjonalnie do wykonywanych obowiązków. Traktuje z należytym szacunkiem wszystkich petentów.
Starannie przeprowadza, interpretuje i opisuje wyniki przeprowadzonego postępowania administracyjnego czy postępowania opartego na ustawie – prawo o aktach stanu cywilnego.
Przygotowując poradę, dba o to, aby była ona dostosowana do konkretnego petenta.
Jest przygotowany do krytycznej dyskusji z innymi specjalistami na temat prawa o aktach stanu cywilnego i innych ustaw.
Aktywnie włącza się w dyskusję nad jakością prowadzonej rejestracji stanu cywilnego.

Dodatkowe  informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod numerami: 

tel. 536 426 908. 

tel. 731 426 908. 

tel. 501 426 908. 

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu szkoleń  zostaną opublikowane już w krótce .