METRYKA NR 1/2012

SPIS TREŚCI

Od redaktora 13
Prof. dr hab. Antoni Kość SVD (1949-2011) (Jadwiga Potrzeszcz) 15
ARTYKUŁY I STUDIA
Marzena D y j a k o w s k a, Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej (streszczenie) 19
Anna S y l w e s t r z a k, Uznanie ojcostwa w polskim prawie rodzinnym (streszczenie) 43
Maciej D o m a ń s k i, Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa, prowadzone przez kierownika USC. Zagadnienie konstrukcyjne (streszczenie) 59
Jacek M a z u r k i e w i c z, O ochronie dóbr osobistych post mortem w prawie rodzinnym oraz w prawie o aktach stanu cywilnego (streszczenie) 75
Zenon B a r a n o w s k i, Przydomki w świetle prawa (streszczenie) 105
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (oprac. Łukasz Dyrda) 121
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (oprac. Paweł Sobotko) 131
Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (oprac. Paweł Sobotko) 142
PROPONOWANE ZMIANY W PRAWIE
Katarzyna D ę b i ń s k a ? D o m a g a ł a, Regulacje z zakresu prawa osobowego w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego (streszczenie) 163
Z PRAKTYKI
Przemysław W y p y c h, Krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych 189
Iwona B a s i o r, Stosowanie norm kolizyjnych przy rejestracji stanu cywilnego 213
Robert K ę d z i o r a, Metryka sprawy ? nowa instytucja postępowania administracyjnego 220
Alicja C z a j k o w s k a, Przesłanki odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą w świetle polskiego prawa i orzecznictwa sądowego 225
Danuta S o r b i a n, Ustalenie daty zgonu w postępowaniu administracyjnym 233

 


Całość numeru 1/2012