METRYKA NR 1/2014

SPIS TREŚCI

Od redaktora (Załącznik) 11
ARTYKUŁY I STUDIA
Marzena Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego w zaborze austriackim (Streszczenie) 15
Michał Wojewoda, Prawo obce w praktyce polskich urzędów stanu cywilnego (Streszczenie) 33
Barbara Kwiatkowska, Udowodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium a zmiany podmiotowe po stronie pozwanej w procesie o ustalenie ojcostwa (Streszczenie) 71
Paulina Rusak-Romanowska, Sytuacja prawna osób dotkniętych transseksualizmem
i interseksualizmem ? wybrane zagadnienia prawne (Streszczenie)
89
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (oprac. Bronisław Czech, Paweł Sobotko) 101

Odzwierciedlenie zmiany płci w akcie urodzenia. Postanowienie Sądu Najwyższego z 28 maja 2014 r., I CSK 394/13

101

Legitymacja procesowa małżonka i dzieci transseksualisty oraz prokuratora w postępowaniu o ustalenie płci. Ochrona przynależności do płci. Postanowienie Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2014 r., I CSK 484/13

106

Legitymacja procesowa małżonka i dzieci transseksualisty oraz prokuratora w postępowaniu o ustalenie płci. Ochrona przynależności do płci. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2013 r., I CSK 146/13

111
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (oprac. Aneta Papis) 129

Sporządzenie aktu urodzenia w zwykłym trybie rejestracji a sądowe ustalenie treści aktu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013 r., II OSK 650/12

129
Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (oprac. Paweł Sobotko) 136

Forma prawna transkrypcji aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 25 marca 2014 r., II SA/Bk 1051/13

136
Z PRAKTYKI
List Karoliny Grendy ? Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników czasopisma ?Metryka? (Załącznik) 145
Karolina Grenda, Informacje na temat projektu nowej ustawy ? Prawo o aktach stanu cywilnego 147
Piotr Mierzwiński, Rewolucja w urzędach stanu cywilnego ? System Rejestrów Państwowych od kuchni 167
Przemysław Wypych, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) ? Komentarz (art. 3) 177
Stanisław Paździor, Małżeństwo w prawie kanonicznym i prawie polskim ? podobieństwa i różnice 185
Joanna Maciejowska, Skuteczność na terytorium Polski orzeczeń izraelskich sądów rabinackich w sprawach o ustalenie istnienia małżeństwa albo o rozwód 191
Artur Mamcarz-Plisiecki, Sztuka wystąpień publicznych. Cz. 1. Podstawowe zasady 195
Anna Jarmołowska, Kontakt z ?trudnym? klientem w urzędzie stanu cywilnego. Rozważania z perspektywy psychologicznej 199

 


Całość numeru 1/2014