METRYKA NR 2/2011

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA
Jarosław D o b k o w s k i, Preponderancja polskich aktów kodeksu cywilnego (streszczenie) 15
Paweł S o b o t k o, Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania admini­stra­cyjnego w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Komentarz do wyroku WSA w Olsztynie (II SA/Ol 415/10) (streszczenie) 35
Katarzyna M i c h a l i k, Pochodzenie oraz rejestracja dziecka w systemie prawnym Anglii i Walii (streszczenie) 87
Wiesław B a r, Wprowadzenie do prawa rodzinnego współczesnych państw arabskich (streszczenie) 107
Robert K ę d z i o r a, Nowe instytucje i regulacje w postępowaniu admini­stracyjnym (streszczenie) 127
Michał W o j e w o d a, Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego. Uwagi na tle Zielonej księgi poświęconej ograniczeniu formalności admini­stracyjnych w stosunku do obywateli (streszczenie) 151
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (oprac. Katarzyna Miksza) 177
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (oprac. Bronisław Czech) 190
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (oprac. Paweł Sobotko) 197
Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (oprac. Paweł Sobotko) 211
Z PRAKTYKI
Forma i tryb dokonywania czynności przez kierownika urzędu stanu cywilnego z zakresu rejestracji stanu cywilnego (oprac. Danuta Sorbian) 227
Uzupełnienie aktu zgonu co do daty, godziny oraz miejsca zgonu (oprac. Dariusz Janiszewski) 233
WARTO PRZECZYTAĆ
Gerard-Ren? De G r o o t, Księgi stanu cywilnego i ewidencja ludności: walczący ze sobą bracia czy bliźniaki syjamskie? 237
LITERATURA
Wykaz pozycji opublikowanych w ramach biblioteczki Kierownika USC oraz współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Stowa­rzy­szenia Urzedników Stanu Cywilnego RP ? (oprac. Piotr Kasprzyk) 247

 


Całość numeru 2/2011