METRYKA NR 2/2013

SPIS TREŚCI

Od redaktora 13
ARTYKUŁY I STUDIA
Aleksandra Wilk, Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego w złej wierze (Streszczenie) 19
Piotr Kasprzyk, Rola i zadania kierownika urzędu stanu cywilnego ? uwagi na tle art. 5 i 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Streszczenie) 35
Janusz Gajda, Jeszcze o braku spójności unormowań zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Prawie o aktach stanu cywilnego (Streszczenie) 47
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (oprac. Bronisław Czech) 63

Niedopuszczalność zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia sądu o odtwo- rzeniu aktu stanu cywilnego. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2004 r.,II CK 73/03

63

Różnice w pisowni nazwiska w aktach stanu cywilnego a wynik postępowania o stwier- dzenie nabycia spadku. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r., V CSK 10/11

67

Rozwiązanie przysposobienia pełnego a akt urodzenia przysposobionego. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2008 r., V CSK 35/08

71

Rozwiązanie przysposobienia pełnego a akt urodzenia przysposobionego. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2009 r., V CSK 401/08

76
Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (oprac. Paweł Sobotko) 83

Odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego, że osoba zmarła nie pozostawała w związku małżeńskim. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 r., IV SA/Wr 480/1

83

Brak interesu prawnego w uzyskaniu odpisu skróconego aktu zgonu. Wyrok WSA w Po- znaniu z dnia 14 sierpnia 2013 r., IV SA/Po 519/13

92
Z PRAKTYKI
Uwagi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ? Departamentu Spraw Obywatelskich dotyczące projektowanych zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego 101
Przemysław Wypych, Komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska ? art. 1-2 105
Magdalena Gołowkin-Hudała, Aleksandra Wilk, Rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego w legalnym związku partnerskim zarejestrowanym za granicą ? studium przypadku 113
Piotr Kasprzyk, Piotr Skubiszewski, Transkrypcja i transliteracja pisowni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cz. II 119
Witold Lewicki, Zasady sporządzania aktu stanu cywilnego dotyczące wpisywania nazw miejscowości i ich zmiany 147
Halyna Kowalyk, Ustanie małżeństwa na Ukrainie ? zarys wykładu 167
Henryk Chwyć, Ukraińskie akty stanu cywilnego i inne dokumenty z zakresu rejestracji stanu cywilnego ? prezentacja i omówienie 177
Stanisław Kumiszczo, Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego. Cz. III. Odpisy aktu zgonu 183

 


Całość numeru 2/2013