Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

O Fundacji

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina została powołana do życia dnia 3 października 2013 r. W 2015 r. uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień Statutu. Siedzibą Fundacji jest Lublin.

           Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja posiada Oddziały w Lubartowie (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów) oraz w Jurgowie (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Bukowina Tatrzańska). Podstawowym celem statutowym Fundacji jest działalność naukowa i edukacyjna. Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację konferencji, seminariów, kolokwiów naukowych i edukacyjnych, wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) organizacji debat i szkoleń w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie prawa), wydawanie publikacji naukowych, organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele naukowe Fundacji. Fundacja jest wydawcą ogólnopolskiego czasopisma prawniczego “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, punktowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działa aktywnie na polu podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy merytorycznej urzędników stanu cywilnego i zapewnia im pomoc prawną w sprawach dotyczących wykonywanych przez nich czynności urzędowych. Sporządza opinie prawne (ekspertyzy) na rzecz różnych podmiotów. Ponadto Fundacja działa na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, m.in. poprzez publikacje porad prawnych na łamach dwutygodnika “Lubartowiak” (stała rubryka “Prawnik radzi” w latach 2015-2018).

           Fundacja organizuje staże i praktyki, w tym praktyki studenckie. Na mocy m.in. uchwały Zarządu ustanowiony został Medal Fundacji im. Prof. Józefa Litwina i czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Medalem tym honorowane są osoby, które swoją pracą naukową i/lub zawodową wniosły znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki a zwłaszcza prawa z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i prawa rodzinnego. Fundacja ustanowiła Nagrodę im. Profesora Józefa Litwina, która wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym na polu rejestracji stanu cywilnego.

           Ponadto, na mocy uchwały Zarządu, Fundacja obejmuje patronatem konkursy, m.in. konkurs na najlepszy esej, publikację na temat rejestracji stanu cywilnego czy konkurs krasomówczy, a także aktywnie wspiera dzieci i młodzież szkolną poprzez zakup dla nich wyprawek szkolnych.

Zarząd Fundacji:

1. Prezes Zarządu – Dr n. praw. Piotr Józef Kasprzyk
2. Wiceprezes Zarządu – Mgr Piotr Skubiszewski
3. Sekretarz – Dr n. praw. Piotr Czesław Wiśniewski

Rada Fundacji:

1. Przewodniczący Rady – Mgr Tomasz Adamczyk
2. Członek Rady – Mgr Paweł Sobotko
3. Członek Rady – Mgr Grzegorz Siwek

STATUT

Sprawozdanie finansowe 2021r :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans 2021

Informacja dodatkowa

STATUT

Sprawozdanie finansowe 2022r :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat

Bilans 2022

Informacja dodatkowa

Dodatkowe informacje:

Bezpłatna pomoc prawna dla urzędników stanu cywilnego

Józef Litwin (1904-1966)

prawnik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Postać profesora prawa Józefa Litwina, łodzianina z pochodzenia, niemal nie funkcjonuje w społecznej pamięci, choć jego dorobek naukowy jest duży. Józef Litwin był głównym twórcą i odegrał czołową rolę przy tworzeniu w Polsce jednolitego prawa o aktach stanu cywilnego. Tak ważna dziedzina prawa ukształtowana została na nowych zasadach po zakończeniu II wojny światowej w dużej mierze dzięki jego wysiłkom, zarówno przy przygotowywaniu aktów legislacyjnych, jak i ich komentowaniu. Był też badaczem o nader szerokich zainteresowaniach humanistycznych, a zebrane przez niego i przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego materiały dla historii kultury prawnej mają wielką wartość.

Więcej o sylwetce prof. Józefa Litwina (kliknij)

Przeczytaj o dorobku naukowym Prof. Józefa Litwina (kliknij)

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32,
20-492 Lublin
Numer KRS: 0000479445
NIP: 946-264-56-06
REGON: 061607973
tel. +48 536 426 908, +48 731 426 908, +48 501 426 908, +48 663 421 088
Nr konta bankowego: 39 1240 2409 1111 0010 6556 6229