Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

O Fundacji

logo_fundacji

              Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina została powołana do życia dnia 3 października 2013 r. W 2015 r. uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień Statutu. Siedzibą Fundacji jest Lublin.

           Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja posiada Oddziały w Lubartowie (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów) oraz w Jurgowie (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Bukowina Tatrzańska). Podstawowym celem statutowym Fundacji jest działalność naukowa i edukacyjna. Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację konferencji, seminariów, kolokwiów naukowych i edukacyjnych, wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) organizacji debat i szkoleń w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie prawa), wydawanie publikacji naukowych, organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele naukowe Fundacji. Fundacja jest wydawcą ogólnopolskiego czasopisma prawniczego “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, punktowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działa aktywnie na polu podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy merytorycznej urzędników stanu cywilnego i zapewnia im pomoc prawną w sprawach dotyczących wykonywanych przez nich czynności urzędowych. Sporządza opinie prawne (ekspertyzy) na rzecz różnych podmiotów. Ponadto Fundacja działa na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, m.in. poprzez publikacje porad prawnych na łamach dwutygodnika “Lubartowiak” (stała rubryka “Prawnik radzi”).

           Fundacja organizuje staże i praktyki, w tym praktyki studenckie. Na mocy m.in. uchwały Zarządu ustanowiony został Medal Fundacji im. Prof. Józefa Litwina i czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Medalem tym honorowane są osoby, które swoją pracą naukową i/lub zawodową wniosły znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki a zwłaszcza prawa z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i prawa rodzinnego. Fundacja ustanowiła Nagrodę im. Profesora Józefa Litwina, która wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym na polu rejestracji stanu cywilnego.

           Ponadto, na mocy uchwały Zarządu, Fundacja obejmuje patronatem konkursy, m.in. konkurs na najlepszy esej, publikację na temat rejestracji stanu cywilnego czy konkurs krasomówczy, a także aktywnie wspiera dzieci i młodzież szkolną poprzez zakup dla nich wyprawek szkolnych.

 

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
ul. Jacka Woronieckiego 7/32,
20-492 Lublin
Numer KRS: 0000479445
NIP: 946-264-56-06
REGON: 061607973
tel. +48 501 426 908, +48 663 421 088
Nr konta bankowego: 39 1240 2409 1111 0010 6556 6229