Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

O konkursie

OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

 

Redakcja czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs na najlepsze prace pisemne poświęcone zagadnieniom z zakresu regulacji objętych przepisami ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie instytucji stanowiących podstawę działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników organów nadzoru nad USC).

Organizatorzy podejmują tę inicjatywę w celu popularyzacji nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego czy prawa rodzinnego i tworzenia wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w środowisku pracowników urzędów stanu cywilnego w Polsce i organów nadzoru, co w dalszej perspektywie może podnieść wydatnie rangę tej grupy urzędników, zawodowo zajmującej się rejestracją stanu cywilnego. Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi na prawne i socjologiczne problemy związane z funkcjonowaniem urzędów stanu cywilnego w Polsce. Promowanie i zachęcanie pracowników USC aby w swojej zawodowej a nawet naukowej działalności dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania poprzez odpowiednie stosowanie prawa.

W związku z tym Redakcja zachęca wszystkich pracowników USC i organów nadzoru do udziału w konkursie.

Praca (w formie eseju, krótkiej rozprawy, glosy, kazusu zgłaszana do konkursu) powinna dotyczyć następującej problematyki:

  • doświadczenia i własna aktywność w pracy w USC lub organie nadzoru;
  • refleksje na temat społecznego wizerunku USC w przestrzeni publicznej;
  • efektywność działania instytucji prawnych w przestrzeni rejestracji stanu cywilnego;
  • omówienie instytucji prawnej regulowanej w ustawie: prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego (pozostających w zakresie zainteresowania i działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników organów nadzoru nad USC).
  • omówienie kazusu z rozwiązaniem ze swej aktywności zawodowej;
  • glosa do orzeczenia SN, SA, NSA, WSA w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
  • analiza prawna zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Praca powinna liczyć od 3 do 7 stron maszynopisu (wersja elektroniczna tekstu: skład Times New Roman 12 pkt w tekście głównym w przypisach – 10 pkt. Objętość ok. 0,5 arkusza wydawniczego tj. obejmować nie więcej niż 19 tys. znaków ze spacjami. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.

Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowy pobyt dla 4 osób w domu pracy twórczej czasopisma “Metryka” w miejscowości Jurgów k. Bukowiny Tatrzańskiej, którego koszty zakwaterowania (bez wyżywienia) pokrywa Organizator,

oraz wyróżnienie wraz z dyplomem. Wyróżnieniem w konkursie jest opublikowanie pracy w czasopiśmie “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.

Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w okresie od 1 lipca do 31 marca każdego roku. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 marca. Pracę należy nadesłać w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Metryki – email: metryka@onet.pl, pod którym to adresem zainteresowani uzyskają dodatkowe interesujące ich informacje.

List Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA w sprawie konkursu

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr tel. 501 426 908, 536 426 908.

Szczegółowe zasady określające sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz jego organizację określa regulamin konkursu