Dla nowych prenumeratorów Metryki Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 3 gratis!

Terminy szkoleń i kursów w roku 2022 dostępne w zakładce Szkolenia USC.

O Metryce

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego jest pierwszym i jedynym w Polsce ogólnopolskim prawniczym czasopismem wydawanym jako półrocznik, poświęconym w całości problematyce rejestracji stanu cywilnego oraz prawa osobowego w którym poruszane są zagadnienia istotne w pracy kierownika USC.

 • prawa o aktach stanu cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego, w tym międzynarodowego),
 • prawa prywatnego międzynarodowego,
 • postępowania administracyjnego,
 • zmiany imienia i nazwiska.

Poza tym poruszane są w nim kwestie regulowane m.in. w ustawie o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, ustawie o cudzoziemcach czy o obywatelstwie polskim.

W “Metryce” zamieszczane są:

 • artykuły naukowe,
 • artykuły z praktyki,
 • komunikaty,
 • przegląd orzecznictwa:
  • trybunałów międzynarodowych,
  • Sądu Najwyższego,
  • Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • glosy,
 • porady praktyczne,
 • przegląd i omówienia zmian w prawie.

Czasopismo jest “forum” dyskusyjnym na ważne tematy związane z prawem osobowym, stanem cywilnym i jego rejestracją w aktach stanu cywilnego.

Czasopismo ma charakter naukowy i są w nim poruszane zagadnienia m.in. istotne w pracy w urzędach stanu cywilnego. Jako czasopismo specjalistyczne z uwagi na walory naukowe i praktyczne kierowane jest do kierowników USC, pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru nad USC, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników naukowych.

Powstało w 2011 r. w ramach Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako półrocznik i jest efektem wieloletniej współpracy środowiska akademickiego w Polsce z Międzynarodową Komisją Stanu Cywilnego (CIC) z siedziba w Strasburgu (wprowadzenie do pierwszego numeru przygotowała Sekretarz Generalna Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (CIC) Prof. Joanna Schmidt-Szalewski).

Chcąc zapewnić wysoki poziom do współpracy w ramach Zespołu Redakcyjnego i Rady Naukowej zaproszono przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, którzy biorą czynny udział w pracach naszego czasopisma m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 14 osób przedstawicieli ośrodków naukowych z 9 krajów. W ramach współpracy naukowej Metryka wysyłana jest do 14 krajów.

Nasze czasopismo jest indeksowane w IC Journals Master List
(z wysokim wskaźnikiem ewaluacji), PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index – Polska Baza Cytowań. Dostęp pełnotekstowy jest możliwy na stronie czasopisma oraz w SIP LEX.

W 2013 r. została wpisana na wykaz czasopism naukowych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w 2014 r. została wpisana do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. nr 1326  postanowieniem z dnia 28 stycznia 2014 r.

Autorami artykułów i materiałów są wybitni przedstawiciele doktryny z czołowych uczelni oraz z instytutów naukowych w Polsce. Znaczną ich część stanowią samodzielni pracownicy naukowi – ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. Znane są przypadki, w których cykl obszernych publikacji m.in. w Metryce stanowił podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest to niezależny dowód wysokiego poziomu naukowego publikowanych tekstów.

Metryka jest czasopismem opiniotwórczym, skupiającym całe środowisko naukowe zajmujące się rejestracją stanu cywilnego. Artykuły publikowane na jej łamach są wielokrotnie cytowane w publikacjach naukowych, uzasadnieniach orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych oraz w pismach wewnętrznych organów administracji publicznej, co dowodzi, że wywierają bezpośredni wpływ zarówno na świat naukowy, jak i na praktykę sądową i administracyjną.

Redakcja stara się łączyć wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów naukowych i materiałów z oczekiwaniami praktyki, mając stale powiększający się krąg odbiorców, co również świadczy o wartości merytorycznej czasopisma.

Dla wszystkich osób pracujących zawodowo w rejestracji stanu cywilnego (kierowników USC i pracowników organów nadzoru) jest to najważniejsze i jedyne czasopismo fachowe w tej branży.

Redakcja Metryki przestrzega etycznych i naukowych standardów wydawniczych.

Redakcja współpracuje z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego w Łodzi efektem czego są opracowane opinie prawne wykonywane na zlecenie tegoż Instytutu. W ramach prowadzonej działalności naukowej są organizowane konferencje naukowe, sesje i warsztaty oraz publikowane są: 5-tomowy Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego oraz obszerny Przewodnik dla urzędników stanu cywilnego – który powstał w ramach współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.Członkowie Redakcji w ramach współpracy międzynarodowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego uczestniczyli w radzie programowej Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS). Biorą udział jako prelegenci w corocznych międzynarodowych kongresach odbywających się w różnych krajach członkowskich.

Metryka jest bardzo dobrze oceniana na arenie międzynarodowej jako jedno z trzech (sic!) czasopism funkcjonujących w Europie, a dotyczących zagadnień związanych z rejestracją stanu cywilnego.

Rejestracja zdarzeń wpływających na stan cywilny osób, jest dokonywana przez powołanych do tego urzędników, rodzi ona określone pytania natury dogmatycznej czy interpretacyjnej, które nurtują naukę prawa lub administracji i należą do istotnych zagadnień z punktu widzenia prawa prywatnego bądź publicznego.

Praktyka przynosi wciąż nowe problemy, przed którymi stają w Polsce kierownicy USC, organy nadzoru oraz sądy powszechne i administracyjne. Nierzadko kwestie związane ze stanem cywilnym i jego rejestracją są przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak to kierownicy USC, którym powierzone jest prowadzenie ksiąg stanu cywilnego a obecnie rejestru stanu cywilnego jako najważniejszego rejestru dla osób fizycznych, są odpowiedzialni za prawidłową rejestrację. Specyfika ich pracy wymaga bardzo dobrej znajomości zarówno ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, jak i zagadnień związanych z prawem cywilnym, rodzinnym, prywatnym międzynarodowym czy postępowaniem administracyjnym.

Uznając potrzebę w zakresie kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego, szczególnie wyraźnie w tym środowisku dało się odczuć brak wsparcia merytorycznego ze strony przedstawicieli nauki prawa i administracji. Często przy różnych okazjach, zwłaszcza na szkoleniach dla pracowników USC, zwracano uwagę na brak tzw. fachowej literatury.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego na poziomie podstawowym oraz organów nadzoru, sądów powszechnych i administracyjnych, w środowisku akademickim zrodziła się inicjatywa założenia pierwszego w Polsce ogólnopolskiego czasopisma pod nazwą “Metryka”, zawierającego studia z prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.

Przy redagowaniu czasopisma współpracujemy z: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Cyfryzacji, Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, różnymi forami zrzeszającymi pracowników USC.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko współpraca wszystkich instytucji zajmujących się rejestracją stanu cywilnego może przynieść efekty w postaci dobrze wykształconych i kompetentnych pracowników USC i zadowolonych z ich obsługi obywateli jak i cudzoziemców.

List Joanny Szmidt-Szalewski, Sekretarz Generalnej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w Strasburgu

List Tomasza Brzózki, Prezesa Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej

List Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego