Dla nowych prenumeratorów Metryki 2020 Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t. 2 gratis!

Planowane szkolenia i kursy zostają przeniesione na późniejszy termin.

O Metryce

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego jest pierwszym i jedynym w Polsce ogólnopolskim prawniczym czasopismem, w którym poruszane są zagadnienia istotne w pracy kierownika USC dotyczące:

 • prawa o aktach stanu cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego, w tym międzynarodowego),
 • prawa prywatnego międzynarodowego,
 • postępowania administracyjnego,
 • zmiany imienia i nazwiska.

Poza tym poruszane są w nim kwestie regulowane m.in. w ustawie o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, ustawie o cudzoziemcach czy o obywatelstwie polskim.

W “Metryce” zamieszczane są:

 • artykuły naukowe,
 • artykuły z praktyki,
 • komunikaty,
 • przegląd orzecznictwa:
  • trybunałów międzynarodowych,
  • Sądu Najwyższego,
  • Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • glosy,
 • porady praktyczne,
 • przegląd i omówienia zmian w prawie.

Czasopismo jest “forum” dyskusyjnym na ważne tematy związane z prawem osobowym, stanem cywilnym i jego rejestracją w aktach stanu cywilnego.

Czasopismo ma charakter naukowy i są w nim poruszane zagadnienia m.in. istotne w pracy w urzędach stanu cywilnego. Jako czasopismo specjalistyczne z uwagi na walory naukowe i praktyczne kierowane jest do kierowników USC, pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru nad USC, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników naukowych.

Chcąc zapewnić wysoki poziom czasopisma, do współpracy w ramach Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego “Metryki” zaproszono przedstawicieli kilku ośrodków naukowych, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rejestracja zdarzeń wpływających na stan cywilny osób, jest dokonywana przez powołanych do tego urzędników, rodzi ona określone pytania natury dogmatycznej czy interpretacyjnej, które nurtują naukę prawa lub administracji i należą do istotnych zagadnień z punktu widzenia prawa prywatnego bądź publicznego.

Praktyka przynosi wciąż nowe problemy, przed którymi stają w Polsce kierownicy USC, organy nadzoru oraz sądy powszechne i administracyjne. Nierzadko kwestie związane ze stanem cywilnym i jego rejestracją są przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak to kierownicy USC, którym powierzone jest prowadzenie ksiąg stanu cywilnego a obecnie rejestru stanu cywilnego jako najważniejszego rejestru dla osób fizycznych, są odpowiedzialni za prawidłową rejestrację. Specyfika ich pracy wymaga bardzo dobrej znajomości zarówno ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, jak i zagadnień związanych z prawem cywilnym, rodzinnym, prywatnym międzynarodowym czy postępowaniem administracyjnym.

Uznając potrzebę w zakresie kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego, szczególnie wyraźnie w tym środowisku dało się odczuć brak wsparcia merytorycznego ze strony przedstawicieli nauki prawa i administracji. Często przy różnych okazjach, zwłaszcza na szkoleniach dla pracowników USC, zwracano uwagę na brak tzw. fachowej literatury.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego na poziomie podstawowym oraz organów nadzoru, sądów powszechnych i administracyjnych, w środowisku akademickim zrodziła się inicjatywa założenia pierwszego w Polsce ogólnopolskiego czasopisma pod nazwą “Metryka”, zawierającego studia z prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.

Przy redagowaniu czasopisma współpracujemy z: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, różnymi forami zrzeszającymi pracowników USC.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko współpraca wszystkich instytucji zajmujących się rejestracją stanu cywilnego może przynieść efekty w postaci dobrze wykształconych i kompetentnych pracowników USC i zadowolonych z ich obsługi obywateli jak i cudzoziemców.

List Joanny Szmidt-Szalewski, Sekretarz Generalnej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w Strasburgu

List Tomasza Brzózki, Prezesa Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej

List Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego