PODRĘCZNIK URZĘDNIKA STANU CYWILNEGO. Red. P. Kasprzyk

  Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego jest pierwszą, po 1945 r., pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Omawia podstawowe zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, w odniesieniu m.in. do prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, prawa urzędniczego, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego. Podręcznik wykorzystuje także bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie. Podręcznik napisany jest w sposób przystępny i zrozumiały. Ma bardzo dobre recenzje wśród kierowników i innych pracowników urzędów stanu cywilnego.
Podręcznik zawiera m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.
Rok wydania 2018. Liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 45 zł brutto. 

Zobacz spis treści Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, t.1, (kliknij)

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Opracowanie i skład zostało zakończone. Podręcznik ukaże się w lutym 2019 r. Jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra¬cji stanu cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Omawia m.in. zasady dotyczące stosowania prawa międzynarodowego prywatnego, wskazania prawa właściwego w praktyce urzędów stanu cywilnego, moc dowodową zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, obowiązki pracowników USC w zakresie weryfikacji dokumentów w obrocie międzynarodowym, zasady legalizacji dokumentów zagranicznych, kwestię imienia i nazwiska w regulacjach kolizyjnych państw obcych, uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym i mulitalateralnych i bilateralnych konwencjach międzynarodowych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, prawo właściwe dla przysposobienia, problematykę uznania zagranicznego orzeczenia o przysposobieniu, zawarcie małżeństwa w aspekcie międzynarodowym, transkrypcję, odtworzenie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, uznanie orzeczeń sądów zagranicznych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.
Rok wydania 2019. Liczba stron:240, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 75 zł brutto (dla prenumeratorów Metryki).

 

Z recenzji wydawniczej: “(…) Niewątpliwie przygotowanie i opublikowanie Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, tom 1, jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia kompetencji kierowników USC i ich zastępców oraz wszystkich osób zatrudnionych w urzędach stanu cywilnego (…). W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego oraz węzłowe zagadnienia związane z tą dziedziną prawa m.in. rola i pozycja  kierownika USC i jego zastępcy z perspektywy P.a.s.c., prawa urzędniczego czy etyki, prostowanie aktów stanu cywilnego, jego uzupełnienia lub unieważnienia, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, wydawanie z akt zbiorowych czy dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (…). Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień i zauważalną łatwość wypowiadania myśli przez autorów a także formułowanie ich w sposób przystępny opracowanie niniejsze powinno stać  się nieodzowną pozycją każdej biblioteczki kierownika USC oraz przedmiotem zainteresowania ze strony zarówno przedstawicieli prawa rodzinnego i cywilnego jak i innych praktyków zajmujących się problematyką rejestracji stanu cywilnego (…). Z całą pewnością jest to pozycja godna polecenia”.

Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

ZAMÓW PODRĘCZNIK

Podmiotom, które zamówią czasopismo “Metryka” w tym roku oraz uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń (zob. harmonogram szkoleń na stronie internetowej), podręcznik jest przekazywany nieodpłatnie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email metryka@onet.pl, pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, lub telefonicznie+48 577 080 907,  +48 501 426 908, +48 663 421 088.

 

Harmonogram szkoleń organizowanych przez redakcję “Metryki” w roku 2019:

 

Wrocław: 12-13 marca

Lublin: 9-10 kwietnia

Płock: 13-17 maja – KURS PODSTAWOWY

Poznań: 11-12 czerwca

Ostróda: 17-18 września

 

 

Więcej na informacji w zakładce: Szkolenia USC

 Proszę o przekazanie tej informacji koleżankom i kolegom z innych urzędów stanu cywilnego