Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Podręczniki

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 3. Wybrane instytucje prawa cywilnego osobowego i prawa rodzinnego Jest to wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym obszerna publikacja zawierająca kompendium wiedzy z zakresu prawa osobowego cywilnego i rodzinnego niezbędnej w codziennej pracy kierownika USC. Ujmuję ostatnie zmiany jakie wniosła do K.r.o., ustawa z dnia 16 października 2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2089). Niewątpliwym atutem tej publikacji jest to, że łączy przystępność wywodu prawniczego z wysokimi walorami merytorycznymi a syntetyczność wypowiedzi z bogatą zawartością treści ujętej m.in. w schematy i tabele. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa rodzinnego, jak i dla tych, które pragną swoją wiedzę pogłębić i usystematyzować. Podręcznik zawiera tematy dotyczące m.in.: osób fizycznych w prawie cywilnym, dóbr osobistych, przedstawicielstwa, imienia i nazwiska i jego zmiany na gruncie K.r.o., pochodzenia dziecka (pokrewieństwo, macierzyństwo, ojcostwo) przysposobienia, zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, separacji, ustania małżeństwa, problematyki śmierci osoby fizycznej i testamentu allograficznego (administracyjnego).

Rok wydania 2020. Liczba stron: 452, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 156 zł brutto.

Spis treści

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Omawia m.in. zasady dotyczące stosowania prawa międzynarodowego prywatnego, wskazania prawa właściwego w praktyce urzędów stanu cywilnego, moc dowodową zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, obowiązki pracowników USC w zakresie weryfikacji dokumentów w obrocie międzynarodowym, zasady legalizacji dokumentów zagranicznych, kwestię imienia i nazwiska w regulacjach kolizyjnych państw obcych, uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym i multilateralnych i bilateralnych konwencjach międzynarodowych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, prawo właściwe dla przysposobienia, problematykę uznania zagranicznego orzeczenia o przysposobieniu, zawarcie małżeństwa w aspekcie międzynarodowym, transkrypcję, odtworzenie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, uznanie orzeczeń sądów zagranicznych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.

Rok wydania 2019. Liczba stron: 380, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 156 zł brutto. (Nakład wyczerpany) . Ukaże się wydanie drugie zmienione i poprawione .

Spis treści

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego jest pierwszą, po 1945 r., pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Omawia podstawowe zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, w odniesieniu m.in. do prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, prawa urzędniczego, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego. Podręcznik wykorzystuje także bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie. Podręcznik napisany jest w sposób przystępny i zrozumiały. Ma bardzo dobre recenzje wśród kierowników i innych pracowników urzędów stanu cywilnego. Podręcznik zawiera m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.

Rok wydania 2018. Liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 156 zł brutto. (Nakład wyczerpany) . Ukaże się wydanie drugie zmienione i poprawione.

Spis treści

Opinie

Z recenzji wydawniczej: (…)Trzeba z uznaniem podkreślić, że opracowanie przygotowane pod redakcją dra Piotra Kasprzyka, autora o bogatym i cenionym dorobku twórczym, m. in. w zakresie różnych aspektów problematyki prawnej aktów stanu cywilnego, jest dziełem nietuzinkowym. Tytuł opracowania, zapewne mający odzwierciedlać, w intencji autorów, jego główne przeznaczenie, nie oddaje do końca charakteru dzieła. Obok bowiem treści typowo podręcznikowych (opisowych czy informacyjnych), są w wielu jego fragmentach prezentowane rozważania teoretyczne, niekiedy ze wskazaniem problemów dyskusyjnych, czy też analizy porównawcze, oparte na bogatym materiale źródłowym, uwzględniającym w znacznym zakresie nie tylko rozwiązania zawarte w obcych systemach prawnych czy też w aktach (dokumentach) międzynarodowych, lecz także zagraniczną doktrynę. To zatem coś więcej niż podręcznik, mamy tu bowiem akcenty charakterystyczne dla rozpraw stricte naukowych. To także dowodzi, że poza głównym kręgiem odbiorców – urzędnikami stanu cywilnego, adresatami opracowania mogą być, nie licząc innych przedstawicieli praktyki (głównie prawniczej), również reprezentanci nauki.

Opiniowane dzieło można śmiało ocenić jako opracowanie interdyscyplinarne, łączące w sobie materię w szczególności prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa międzynarodowego prywatnego. Jego autorzy w umiejętny sposób skojarzyli, w zakresie podjętej problematyki, warstwy teoretyczną i praktyczną, wzbogacając je, tam gdzie to celowe, również materiałem poglądowym. Konstrukcja opracowania charakteryzuje się, pomimo jego dość znacznej objętości treściowej oraz bogactwa i różnorodności analizowanych problemów, pełną przejrzystością oraz logicznym czytelnym układem, co, uwzględniając komunikatywny przekaz słowny, znakomicie ułatwia jego lekturę.

Ze względu na swoje walory teoretyczne oraz niewątpliwą użyteczność praktyczną w pełni zasługuje na upowszechnienie, będąc wartościowym i zauważalnym wzbogaceniem piśmiennictwa w dziedzinie prawnych aspektów stanu cywilnego.

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Goettel

Z recenzji wydawniczej: (…) Niewątpliwie przygotowanie i opublikowanie Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, tom 1, jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia kompetencji kierowników USC i ich zastępców oraz wszystkich osób zatrudnionych w urzędach stanu cywilnego (…). W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego oraz węzłowe zagadnienia związane z tą dziedziną prawa m.in. rola i pozycja  kierownika USC i jego zastępcy z perspektywy P.a.s.c., prawa urzędniczego czy etyki, prostowanie aktów stanu cywilnego, jego uzupełnienia lub unieważnienia, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, wydawanie z akt zbiorowych czy dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (…). Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień i zauważalną łatwość wypowiadania myśli przez autorów a także formułowanie ich w sposób przystępny opracowanie niniejsze powinno stać  się nieodzowną pozycją każdej biblioteczki kierownika USC oraz przedmiotem zainteresowania ze strony zarówno przedstawicieli prawa rodzinnego i cywilnego jak i innych praktyków zajmujących się problematyką rejestracji stanu cywilnego (…). Z całą pewnością jest to pozycja godna polecenia.

  Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW