Zamów roczną prenumeratę Metryki 2020, a Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t.2 otrzymasz gratis! Złóż zamówienie

Kurs podstawowy 11-15 maja 2020r. – Poznań

Podręczniki

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 3. Wybrane instytucje prawa cywilnego osobowegoi prawa rodzinnego

Podręcznik stanowi syntetyczną prezentację wybranych instytucji prawa rodzinnego i cywilnego prawa osobowego z którymi stykają się w codziennej pracy kierownicy i inni pracownicy USC.

Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa rodzinnego, jak i dla tych, które pragną swoją wiedzę pogłębić i usystematyzować. Niewątpliwym atutem tej publikacji jest to, że łączy przystępność wywodu prawniczego z wysokimi walorami merytorycznymi a syntetyczność wypowiedzi z bogatą zawartością treści.

Rok wydania 2020. Format B5 (240 170 mm), oprawa miękka. Cena 148 zł brutto (Dla prenumeratorów 125 zł. Cena zawiera koszt wysyłki).

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Omawia m.in. zasady dotyczące stosowania prawa międzynarodowego prywatnego, wskazania prawa właściwego w praktyce urzędów stanu cywilnego, moc dowodową zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, obowiązki pracowników USC w zakresie weryfikacji dokumentów w obrocie międzynarodowym, zasady legalizacji dokumentów zagranicznych, kwestię imienia i nazwiska w regulacjach kolizyjnych państw obcych, uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym i multilateralnych i bilateralnych konwencjach międzynarodowych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, prawo właściwe dla przysposobienia, problematykę uznania zagranicznego orzeczenia o przysposobieniu, zawarcie małżeństwa w aspekcie międzynarodowym, transkrypcję, odtworzenie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, uznanie orzeczeń sądów zagranicznych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.

Rok wydania 2019. Liczba stron: 380, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 148 zł brutto (Dla prenumeratorów 125 zł. Cena zawiera koszt wysyłki).

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego jest pierwszą, po 1945 r., pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Omawia podstawowe zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, w odniesieniu m.in. do prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, prawa urzędniczego, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego. Podręcznik wykorzystuje także bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie. Podręcznik napisany jest w sposób przystępny i zrozumiały. Ma bardzo dobre recenzje wśród kierowników i innych pracowników urzędów stanu cywilnego.

Podręcznik zawiera m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.

Rok wydania 2018. Liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Nakład został wyczerpany. W 2020 r. ukaże się wydanie 2 zmienione i poprawione

Opinie

Z recenzji wydawniczej: (…)Trzeba z uznaniem podkreślić, że opracowanie przygotowane pod redakcją dra Piotra Kasprzyka, autora o bogatym i cenionym dorobku twórczym, m. in. w zakresie różnych aspektów problematyki prawnej aktów stanu cywilnego, jest dziełem nietuzinkowym. Tytuł opracowania, zapewne mający odzwierciedlać, w intencji autorów, jego główne przeznaczenie, nie oddaje do końca charakteru dzieła. Obok bowiem treści typowo podręcznikowych (opisowych czy informacyjnych), są w wielu jego fragmentach prezentowane rozważania teoretyczne, niekiedy ze wskazaniem problemów dyskusyjnych, czy też analizy porównawcze, oparte na bogatym materiale źródłowym, uwzględniającym w znacznym zakresie nie tylko rozwiązania zawarte w obcych systemach prawnych czy też w aktach (dokumentach) międzynarodowych, lecz także zagraniczną doktrynę. To zatem coś więcej niż podręcznik, mamy tu bowiem akcenty charakterystyczne dla rozpraw stricte naukowych. To także dowodzi, że poza głównym kręgiem odbiorców – urzędnikami stanu cywilnego, adresatami opracowania mogą być, nie licząc innych przedstawicieli praktyki (głównie prawniczej), również reprezentanci nauki.

Opiniowane dzieło można śmiało ocenić jako opracowanie interdyscyplinarne, łączące w sobie materię w szczególności prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa międzynarodowego prywatnego. Jego autorzy w umiejętny sposób skojarzyli, w zakresie podjętej problematyki, warstwy teoretyczną i praktyczną, wzbogacając je, tam gdzie to celowe, również materiałem poglądowym. Konstrukcja opracowania charakteryzuje się, pomimo jego dość znacznej objętości treściowej oraz bogactwa i różnorodności analizowanych problemów, pełną przejrzystością oraz logicznym czytelnym układem, co, uwzględniając komunikatywny przekaz słowny, znakomicie ułatwia jego lekturę.

Ze względu na swoje walory teoretyczne oraz niewątpliwą użyteczność praktyczną w pełni zasługuje na upowszechnienie, będąc wartościowym i zauważalnym wzbogaceniem piśmiennictwa w dziedzinie prawnych aspektów stanu cywilnego.

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Goettel

Z recenzji wydawniczej: (…) Niewątpliwie przygotowanie i opublikowanie Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, tom 1, jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia kompetencji kierowników USC i ich zastępców oraz wszystkich osób zatrudnionych w urzędach stanu cywilnego (…). W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego oraz węzłowe zagadnienia związane z tą dziedziną prawa m.in. rola i pozycja  kierownika USC i jego zastępcy z perspektywy P.a.s.c., prawa urzędniczego czy etyki, prostowanie aktów stanu cywilnego, jego uzupełnienia lub unieważnienia, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, wydawanie z akt zbiorowych czy dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (…). Z uwagi na wielość poruszanych zagadnień i zauważalną łatwość wypowiadania myśli przez autorów a także formułowanie ich w sposób przystępny opracowanie niniejsze powinno stać  się nieodzowną pozycją każdej biblioteczki kierownika USC oraz przedmiotem zainteresowania ze strony zarówno przedstawicieli prawa rodzinnego i cywilnego jak i innych praktyków zajmujących się problematyką rejestracji stanu cywilnego (…). Z całą pewnością jest to pozycja godna polecenia.

  Dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW