Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Regulamin

logo_fundacji

Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji
Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina
z dnia 6 czerwca 2015 r.

Regulamin przyznania Medalu Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina i czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

§ 1

Medal Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina i czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego (zwany w dalszym ciągu Medalem) przyznaje się osobom lub instytucjom, które poprzez swoją działalność zawodową lub społeczną przyczyniają się do podniesienia poziomu nauki i kształcenia w zakresie prawa osobowego i/lub rejestracji stanu cywilnego.

§ 2

Przyznanie Medalu ma na celu docenienie pracy takich osób, a także propagowanie nauki w zakresie prawa osobowego i/lub rejestracji stanu cywilnego poprzez m.in. wskazywanie przykładów osób zaangażowanych w takie działanie i zachęcanie innych do pracy na rzecz stworzenia wysokich standardów w rejestracji stanu cywilnego przez osoby i instytucje.

§ 3

Medal przyznawany jest obywatelom polskim lub cudzoziemcom a także instytucjom lub organizacjom mającym siedzibę w Polsce lub za granicą. Medal nie może być przyznany pośmiertnie.

§ 4

Medal przyznawany jest za:
1. wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie prawa osobowego lub/i rejestracji stanu cywilnego (m.in. monografie, cykl publikacji monotematycznych, komentarze, podręczniki czy skrypty),
2. całokształt osiągnięć naukowych,
3. szczególne osiągnięcia w zakresie prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego o zasięgu krajowym lub międzynarodowym poprzez udział w instytucjach czy organizacjach zajmujących się tą tematyką, potwierdzone podejmowaniem przez kandydatów do nagrody działań majach na celu popularyzację i upowszechnienie czy podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego,
4. osiągnięcia organizacyjne (m.in. organizowanie lub/i prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji).

§ 5

1. Przy ocenie osiągnięć naukowo-badawczych kandydata do przyznania Medalu bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria kwalifikacyjne:
1) dorobek opublikowany w wydawnictwach stosujących procedurę recenzji naukowej,
2) dorobek naukowo-badawczy osoby lub zespołu lub publikację (tytuł, pozycja wydawnicza),
3) tłumaczenia i krytyczne opracowania monografii naukowych. Monografia powinna być opublikowana w ciągu ostatnich dziesięciu lat poprzedzających rok zgłoszenia do Medalu,
4) cykl publikacji monotematycznych, (opublikowany w ciągu ostatnich dziesięciu lat poprzedzających rok zgłoszenia do Medalu. Przez cykl publikacji rozumie się przynajmniej trzy artykuły),
5) cykl prac powstałych we współautorstwie, z następującymi zastrzeżeniami: a) co najmniej dwie z nich są pracami samodzielnymi nagradzanego, a w pozostałych jego udział jest znaczący, b) pozostali współautorzy wyrażą pisemną zgodę na wykorzystanie wspólnej pracy przez wnioskodawcę, co nie wyklucza ich prawa do ubiegania się o medal w ramach odrębnego wniosku.
2. Przy ocenie osiągnięć organizacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności następujące dokonania:
1) organizowanie różnych form nauczania (kształcenia) kadr urzędów stanu cywilnego lub innych podmiotów,
2) promotorstwo prac dyplomowych, magisterskich oraz prac doktorskich w zakresie prawa osobowego lub/i rejestracji stanu cywilnego,
3) wyjątkowe i udokumentowane osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy w zakresie prawa osobowego lub/i rejestracji stanu cywilnego.

§ 6

1. Z wnioskami o przyznanie Medalu mogą występować: osoby posiadające co najmniej stopień doktora nauk prawnych lub w zakresie administracji, organy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, instytucje i organizacje pozarządowe działające w zakresie wymiaru sprawiedliwości czy zrzeszające osoby należące do tzw. korporacji prawniczych.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

§ 7

1. Prawo zgłaszania kandydatur maja czytelnicy czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego wypełniając ankietę.
2. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2.

§ 8

Osoba lub instytucja wnioskująca może zgłosić tylko jednego kandydata do Medalu.

§ 9

Medal przyznaje Kapituła Medalu (zwana w dalszym ciągu Kapitułą).

§ 10

Wzór Medalu oraz Dyplomu jest określony uchwałą Zarządu Fundacji.

§ 11

Kapituła przyjmuje wnioski/ankiety o przyznanie Medalu.

§ 12

Akta i dokumenty Kapituły przechowuje Zarząd Fundacji.

§ 13

Do wniosku/ankiety o przyznanie Medalu należy dołączyć publikacje lub odbitki publikacji prac lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia organizacyjne.

§ 14

W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Kapituła skontaktuje się z kandydatem/-tką w celu uzyskania zgody na kandydowanie oraz weryfikacje lub uzupełnienie informacji zawartych w formularzu/ankiecie.

§ 15

Skład Kapituły określa niniejszy regulamin natomiast sposób podejmowania uchwał określa Statut Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina (zwana w dalszym ciągu Fundacja)

§ 16

Siedzibą Kapituły jest siedziba Fundacji.

§ 17

1. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący i członkowie Kapituły
2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Fundacji. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły z posiedzeń, i inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły.
3. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym stanowią prezydium Kapituły. Prezydium Kapituły dokonuje wstępnej oceny wniosku.
4.Wzór oceny wniosku stanowi załącznik nr 3.
5. Obowiązkiem sekretarza jest przygotowanie pod względem formalnym wniosków, które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i podpisywanie protokołów posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły oraz prowadzenie korespondencji.
6. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje wnioski o przyznanie Medalu.
7. Członkami Kapituły mogą być członkowie: Rady Naukowej i Redakcji czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, Zarządu Fundacji oraz inne osoby powołane do Kapituły na podstawie odrębnych przepisów i porozumień.

§ 18

W skład Kapituły mogą wchodzić osoby, które wcześniej otrzymały Medal.

§ 19

Członek Kapituły, który zgłosił wniosek o przyznanie Medalu nie bierze udziału w dyskusjach oraz w głosowaniu nad wnioskiem.

§ 20

Członkowie Kapituły mogą głosować za pośrednictwem środka komunikowania się na odległość.

§ 21

Posiedzenia Kapituły są niejawne.

§ 22

Medal wręczany jest w sposób uroczysty. Jego wręczenia dokonuje Prezes Zarządu Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina lub Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego a w razie przeszkody osoba wyznaczona przez Kapitułę. Medal wręczany jest osobie lub instytucji nagrodzonej lub osobom przez nie upoważnionym.

§ 23

Kapituła przekazuje Zarządowi Fundacji informacje o osobie której przyznano Medal dla celów ewidencyjnych oraz do Sekretarza Redakcji Metryki. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego w celu publikacji.

§ 24

Informacja o przyznaniu Medalu ukazuje się na stronach internetowych czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego oraz w wydawnictwach Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina a także w publikatorach innych wydawców.

§ 25

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.metryka.info

§ 26

Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Fundacji przy ul. Jacka Woronieckiego 7/32 w Lublinie oraz w oddziałach Fundacji w Lubartowie i Jurgowie oraz na stronie internetowej www.metryka.info