Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Sprawozdanie z wręczenia nagród 2017

Sprawozdanie z wręczenia nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego. I edycja.

(Łódź, 24.11.2017 r.)

 

W dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień laureatom I edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

Konkurs został zorganizowany we współpracy redakcji czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jego celem jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego i tworzenie wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w śród pracowników USC i organów nadzoru w Polsce jak również promowanie i zachęcanie tych osób, aby w swojej zawodowej czy naukowej działalności dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania poprzez odpowiednie stosowanie prawa. Konkurs jest także otwarty na inne grupy zawodowe. Cieszy nas bardzo spory udział przedstawicieli pracowników sądownictwa i młodych naukowców.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 regulaminu pod kątem formalnym 42 nadesłane prace i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 42 prace zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej, spośród których trzem najlepszym autorom prac przyznano nagrodę natomiast  6 wyróżniono. Prezydium Komisji Konkursowej podkreśliło w swoim uzasadnieniu, że wszystkie nadesłane prace cechowały się wysokim poziom merytorycznym.

Pierwsze miejsce zajęła Pni  Anita Zych, zastępca  kierownika USC w Krakowie za pracę pt. Analiza art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska w świetle dotychczasowej praktyki zawodowe;; drugie miejsce  zajął Pan  Paweł Kartasiński, asystent sędziego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu za pracę pt. Praktyczne problemy związane z określeniem łączonego nazwiska dziecka pozamałżeńskiego w razie sądowego ustalenia pochodzenia dziecka. Analiza przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych na przestrzeni lat 2009 – 2016, natomiast trzecie miejsce zajął Pan Krzysztof Buliński, zastępca kierownika USC w Lipinkach za pracę pt. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych przed 1 stycznia 1946 r. z obcą pisownią imion ze szczególnym uwzględnieniem aktów stanu cywilnego znajdujących się w wyznaniowych rejestrach stanu cywilnego.

Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła przyznać sześć wyróżnień: pierwsze wyróżnienie Marii Pławeckiej-Stańdo – kierownik USC w Żegocinie, drugie wyróżnienie Małgorzacie Lachowicz-Skrzyńskiej – kierownik USC w Piotrkowie Trybunalskim, trzecie wyróżnienie Tomaszowi Lorencowi – referendarzowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, czwarte wyróżnienie Renacie Zdzichowskiej -zastępcy kierownika USC w Osięcinach, piąte wyróżnienie Danieli Wybrańczyk – asystentowi sędziego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz szóste wyróżnienie Mirosławie Cielniak – głównemu  specjaliście  USC w Sosnowcu.

Dyplomy i nagrody wraz z gratulacjami wręczali: z ramienia redakcji czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego – redaktor naczelny dr Piotr Kasprzyk i sekretarz redakcji mec. Piotr Skubiszewski, oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek. Imienne listy gratulacyjne dla nagrodzonych i wyróżnionych skierowała Pani Karlolina Grenda – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Obu Paniom Dyrektor składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie organizacyjne i logistyczne konkursu.

W swoi wystąpieniu Piotr Kasprzyk – redaktor naczelny podkreślił jak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kierowników USC i ich zastępców oraz innych pracowników USC. Stwierdził, że nowoczesna rejestracja stanu cywilnego to dobrze wykształcony i wyedukowany pracownik USC, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różne formy doskonalenia zawodowego a zwłaszcza czytanie literatury fachowej. Zwrócił on także uwagę na fakt, że to kierownicy USC z małych gmin są bardziej aktywni i otwarci na doskonalenie w tej właśnie formie. Podkreślił, że bardzo cennym jest dzielenie się swoją wiedza z innymi pracownikami USC. Świadczy to o wysokiej kulturze prawnej tych osób i na pewno jest to postawa godna najwyższej pochwały. Osoby te niewątpliwie stanowią merytoryczną elitę pracowników USC a ich postawa nobilituje zarówno ich samych jak i środowisko urzędników stanu cywilnego a jednocześnie przynosi  korzyść całej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Następnie Pani Dyrektor Iwona Wieczorek wręczyła dyplomy i wyróżnienia oraz okolicznościowe listy gratulacyjne. Po wręczeniu nagród głos zabrali sami nagrodzeni. Pani Anita Zych – zastępca kierownika USC w Krakowie stwierdziła, że „zajęcie I miejsca w ogłoszonym przez czasopismo Metryka konkursie, było dla mnie miłym zaskoczeniem i dużą niespodzianką. Ta nagroda niewątpliwie jest  także dla mnie ogromną motywacją do dalszej pracy, do podnoszenia kwalifikacji, do zdobywania nowych doświadczeń, a cieszy mnie tym bardziej, że moja praca to moja pasja. Zawodowo traktuję tę nagrodę, jako pewnego rodzaju podsumowanie dotychczasowej pracy związanej, m. in. ze sprawami z zakresu zmiany imion i nazwisk. W zaprezentowanym artykule starałam się przedstawić główne założenia, jakie leżą u podstaw administracyjnej zmiany imion i nazwisk z uwzględnieniem orzecznictwa, przepisów prawa unijnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie. W tym miejscu chciałam złożyć na ręce Komisji Konkursowej serdeczne podziękowania za nagrodzenie mojego artykułu, ale także podziękować członkom Komisji za ogłoszenie konkursu, który daje wielu osobom, w tym nam, praktykom zajmującym się na co dzień szeroko rozumianą rejestracją stanu cywilnego w korelacji do innych dziedzin prawa, głównie rodzinnego, administracyjnego czy prywatnego międzynarodowego – możliwość przedstawienia własnych poglądów, uwag i spostrzeżeń”. Z kolei Pan Paweł Kartasiński – asystent sędziego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, dziękując organizatorom konkursu zwrócił szczególną uwagę, na fakt, „że jest on adresowany do szerokiego kręgu zainteresowanych. Dzięki temu tak, jak chociażby w moim przypadku, może w nim uczestniczyć osoba nawet nie związana bezpośrednio ze strukturą urzędu stanu cywilnego, ale zawodowo również zaangażowana w jego funkcjonowanie. Takie wydarzenia, jak i powiązane z nimi bezpośrednie spotkania sprzyjają bez wątpienia budowaniu i rozwijaniu współpracy, wzajemnemu poznaniu i zaufaniu, które są niezbędne w codziennym i niejako nierozerwalnym działaniu urzędów stanu cywilnego i sądów. Osobiście postrzegam konkurs za doskonałą inicjatywę, nie tylko integrującą środowisko urzędnicze, a przy tym pasjonatów i badaczy problematyki aktów stanu cywilnego, ale też mobilizującą wszystkich zainteresowanych realnym działaniem systemu rejestracji stanu cywilnego do intensywnej- bo przecież w ramach pewnego współzawodnictwa – a przy tym konstruktywnej wymiany doświadczeń i poglądów. Życzę Redakcji Metryki dalszych sukcesów w organizowaniu, ale też w rozpowszechnianiu czasopisma, bo jest to w moim przekonaniu szeroka przestrzeń wspólna dla teoretyków i praktyków, pozwalająca rozwijać zagadnienia rejestracji stanu cywilnego, z którymi przychodzi mierzyć się w codziennej pracy nie tylko urzędów, ale również sądów”. Także Krzysztof Buliński – zastępca kierownika USC w Lipinkach złożył podziękowania w imieniu własnym jak też w imieniu pozostałych nagrodzonych za wyróżnienie jakim była pozytywna ocena pisemnych prac w konkursie. Na początku swojego wystąpienia stwierdził „dziękuję za to że Metryka jest.  Dziękuję, że jest i służy nam pracownikom USC w codziennej pracy w rozwiązywaniu problemów ze stosowaniem przepisów dotyczących pracy USC jak też prawa rodzinnego. Dziękuję za istnienie Metryki całemu składowi  redakcji jak tez fundacji za realizowanie dzieła, które w pierwszej kolejności służy przy wykonywaniu  zadań z zakresu administracji rządowej. Podziękowania te mają tym bardziej istotne znaczenie, gdyż ani fundacja ani redakcja Metryki nie są żadną instytucją rządową zobowiązaną do działania na rzecz pracowników USC. Szczególnie dziękuję za ogłoszenie, mam nadzieję cyklicznego, konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.  Taki konkurs jest najlepszą motywacją do dodatkowego wysiłku jakim jest zebranie materiałów a później napisanie artykułu a tym samym zgłębienie wiedzy. Wiadomym jest, że do wykonania  takiej pracy można przystąpić po godzinach urzędowania gdyż obowiązki wobec klientów jak też wobec „rejestrów państwowych” całkowicie wykluczają takie działanie na stanowisku pracy.  Dlatego zachęta w postaci konkursu jest istotnym czynnikiem aby przemóc zmęczenie codziennością i coś zrobić co da satysfakcję i będzie trwałym wkładem w kontaktach pomiędzy pracownikami USC, w myśl zasady, którą głoszę w kontaktach nawet za pośrednictwem „Źródła” tj. Przyjaciele w Źródle łączcie się, parafrazując znane hasło z poprzedniej epoki.

Wszystkim uczestnikom I edycji konkursu w imieniu organizatorów gratuluje udziału w konkursie a szczególnie nagrodzonym i wyróżnionym  życzę wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz gorąco zachęcamy do udziału w przyszłej II edycji konkursu – termin nadsyłania prac: 28 lutego 2018 r. Więcej informacji o II edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego: https://metryka.info/pl/o-konkursie/

List gratulacyjny Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

List gratulacyjny Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego