Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Sprawozdanie z wręczenia nagród 2019

Sprawozdanie z wręczenia nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego. III edycja  (Łódź, 22.11.2019 r.)

W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień laureatom III edycji „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego”.

Konkurs został zorganizowany we współpracy redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jego celem jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego i tworzenie wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w śród pracowników USC i organów nadzoru w Polsce jak również promowanie i zachęcanie tych osób, aby w swojej zawodowej czy naukowej działalności dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania poprzez odpowiednie stosowanie prawa.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 regulaminu pod kątem formalnym 16 nadesłanych prac i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 15 prac zostało poddanych ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.

Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej sporządzonego i podpisanego w dniu 14 czerwca 2019 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego (III edycja).

W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zajął Krzysztof Buliński, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach za pracę pt. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego. Studium przypadku.Po wyczytaniu nazwiska KrzystofaBulińskiego, który nie był obecny na uroczystości rozległy się gromkie oklaski z całej sali. Drugiego miejsca komisja konkursowa nie przyznała natomiast trzecie miejsce zajęła Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim za pracę pt.Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. – o zmianie niektórych ustaw  w tym ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia. Wyróżnienie pierwsze  otrzymała Anna Zieleńska, Kierownik USC w Pyskowicach za pracę pt.Nazwy miejscowości w aktach sporządzonych przed 1945 r. Sposób i forma migracji do  rejestrów państwowych. Wyróżnienie drugie otrzymałaKarolina Klimowicz, Zastępca Kierownika USC w Czernicy za pracę pt.Problematyka związana z prowadzeniem rejestru stanu cywilnego na podstawie wybranych przykładów.

Dyplomy i nagrody wraz z gratulacjami wręczali z ramienia redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” – redaktor naczelny dr Piotr Kasprzyk i sekretarz Komisji Konkursowej mec. Piotr Skubiszewski. Imienne listy gratulacyjne dla nagrodzonych i wyróżnionych w imieniu dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi wręczała Agnieszka Hermel. Obu Paniom składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie organizacyjne i logistyczne konkursu.

W imieniu wyróżnionych głos zabrała Anna Zieleńska, Kierownik USC w Pyskowicach dziękując organizatorkom konkursu za trud włożony w jego przeprowadzenie. Podkreśliła, że bardzo istotne w pracy urzędnika stanu cywilnego jest zarówno podnoszenie swoich kompetencji jak również dzielenie się wiedzą i dowiedzeniem z koleżankami i kolegami z innych USC. Zwróciła także uwagę na bardzo istotną kwestię jaką jest pogłębianie wiedzy poprzez systematyczną lekturę jedynego czasopisma prawniczego – Metryka, poświęconego rejestracji stanu cywilnego bardzo przydatnego w pracy kierowników USC.

Wręczenie nagród przebiegło w bardzo miłej a zarazem podniosłej atmosferze. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym Redakcja składa serdeczne gratulacje.