Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Sprawozdanie Stare

Sprawozdanie z międzyregionalnych seminariów szkoleniowych, pt. „Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktyka”. Edycja I 2018

(Lublin 19-20 kwietnia, Łomża 10-11 maja, Maciejewo 17-18 maja, Karpacz 13-14 września, Gdańsk 20-21 września, Wągrowiec 27-28 września)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska urzędników USC, a także mając na uwadze ustawowy obowiązek wynikający z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina wraz z redakcją czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego zaoferował nową formułę szkolenia opartej na kompleksowym ujęciu problematyki z zakresu rejestracji stanu cywilnego prowadzonego w formie warsztatów i seminarium w różnych częściach kraju.

Seminaria szkoleniowe są organizowane przez redakcję „Metryki” pod patronatem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego we współpracy z Wojewodą Lubelskim.

Do tego czasu odbyły się w I półroczu 2018 r. następujące seminaria szkoleniowe: 19–20 kwietnia w Lublinie; 10–11 maja w Łomży oraz 17–18 maja w Maciejewie. Natomiast w II półroczu: 13–14 września w Karpaczu, 20–21 września w Gdańsku i 27–28 września w Wągrowcu.

Tematyka szkolenia była bogata i obejmowała: komunikację elektroniczną USC z otoczeniem- (wymogi prawne, organizacyjne i techniczne; etapy procesu komunikacji elektronicznej; e-usługi rejestracji stanu cywilnego); wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego i innych dokumentów zbiorowych (wydawanie odpisów aktów z rejestracji bieżącej i „wtórnej”, interes prawny, faktyczny społeczny – wydawanie odpisów aktów w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, wydawanie kserokopii aktów stanu cywilnego, forma odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu przez kierownika USC); zastosowanie K.p.a. w czynnościach kierownika USC – (ogólne zasady K.p.a w postępowaniu administracyjnym, kiedy decyzja a kiedy postanowienie, wzory pism procesowych). Ponadto odnośnie K.p.a. omówione zostały elementy składowe decyzji administracyjnej/postanowienia/ zawiadomienia/pisma, akty i czynności z zakresu administracji publicznej/geneza/kognicja sądowa,  akty istniejące, a nieistniejące/ akty ważne i nieważne – praktyczna delimitacja, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego/ nowość w K.p.a., bezczynność/problemy ogólne i szczegółowe w kontekście odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych, zawieszenie postępowania administracyjnego, nieobecność strony/problemy z obrotem zagranicznym,  postępowania nadzwyczajne – pułapki materii i procedury, pełnomocnictwa w postępowaniu, udział Kierownika USC przed sądami administracyjnymi; Unijna reforma ochrony danych osobowych a działalność urzędów stanu cywilnego oraz ochrona danych osobowych w USC. Kierownik jako administrator danych osobowych – (ogólne zasady RODO, jak przygotować urząd stanu cywilnego do wymogów nowych zasad ochrony danych osobowych, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych); krajowy i zagraniczny obrót prawny w zakresie zadań realizowanych przez kierownika USC. Transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz inne zagadnienia międzynarodowe w praktyce USC na podstawie kazusów dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do krajowego rejestru stanu cywilnego; zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem, zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca, uznania ojcostwa w relacjach międzynarodowych, ustalania imion i nazwisk w sprawach w których występuje tzw. element obcy oraz dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w USC z perspektywy archiwalnej. Status USC i jego archiwum w świetle znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; elektroniczne zarządzanie dokumentacją w USC; rodzaje dokumentacji w zasobie archiwum USC; USC a archiwum zakładowe urzędu gminy (miasta); odpowiedzialność za tradycyjną i elektroniczną dokumentację USC; zadania i obowiązki USC w zakresie działalności archiwalnej; kontrole archiwalne po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; przejmowanie elektronicznej i tradycyjnej dokumentacji USC przez archiwa państwowe.

O zadowoleniu uczestników szkoleń świadczą bardzo dobre opinie m.in.:

Pani Justyny Jarlaczyk, Zastępcy Kierownika USC w Mogilnie – Szkolenie uważam za rewelacyjne, bardzo dobre merytorycznie, prelegenci znakomici. Szczególnie zainteresował mnie wykład z K.p.a. Pana Piotra Brzozowskiego.” Na pewno skorzystam z kolejnego Państwa szkolenia, Pani Barbary Kromskiej-Niemiec, Kierownika USC w Zbąszynku – Merytorycznie szkolenie oceniam bardzo dobrze. Prelegenci w sposób bardzo ciekawy prowadzili wykłady. Szkolenie mogłoby trwać jeszcze dłużej, tzn. 3 dni, Pani Bożeny Kamińskiej – Kierownika USC  Starogardzie Gdańskim – Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Dowiedziałam się dużo wiadomości, które mają zastosowanie w codziennej pracy urzędu stanu cywilnego. Wiele wątpliwości zostało rozwiązanych. Za szczególnie ciekawe uważam przypadki z k.p.a. oraz rozwiązania kazusów, Pani Renaty Ebłowskiej – Kierownika USC Gniewa  –Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Przekazanych zostało dużo nowych informacji. Podręcznik, który otrzymaliśmy w ramach szkolenia zwraca uwagę na wiele zagadnień, z którymi na co dzień spotykamy się w pracy, jest to można by rzec kompendium USC w pigułce, Pani ElżbietyPekról-Cyrulik, Kierownika USC w Rewalu – Szkolenie było bardzo udane, zarówno w formie jak i treści, kadra bardzo fachowa. Podręcznik zawiera bardzo ciekawe i pomocne w codziennej pracy zagadnienia. Z niecierpliwością czekam na kolejne Państwa szkolenie oraz następny tom podręcznika urzędnika stanu cywilnego, także Pani Grażyna Pisera, Kierownik USC w Kamieniu Pomorskim stwierdziła, że – Prelegenci uczestniczący w szkoleniu byli bardzo fachowi, poruszali zagadnienia istotne w codziennej praktyce kierownika USC. Chętnie będę uczestniczyć w kolejnych szkoleniach organizowanych przez “Metrykę”. Podręcznik mogę śmiało polecić kolegom i koleżankom we wszystkich USC, Pani Moniki Dereckiej, Kierownika USC w Lubartowie –Szkolenie było przeprowadzone w sposób zorganizowany, pozytywnie oceniam prowadzenie zajęć z użyciem przejrzystych prezentacji multimedialnych, co rzadko spotyka się na innych szkoleniach, Pani Teresy Kasprowicz, Kierownika USC w Brańszczyku – Ciekawy pomysł organizacji szkolenia z tematyką naukową oraz praktyczną. Możliwość spotkania osób, które mają różne poglądy odnośnie interpretacji przepisów, przedstawienie stanowiska, które zmienia się wskutek nowego orzecznictwa. Z kolei Pani Anna Zarzeczna, Zastępca Kierownika USC w Lublinie stwierdziła, że szkolenie Metryki pozwala urzędnikom stanu cywilnego prowadzić rozmowę z prawnikami mającymi przygotowanie teoretyczne prawa, którzy szeroko interpretują zagadnienia pojawiające się w USC, w powiązaniu z innymi ustawami polskiego systemu prawa. To pozwala mieć nadzieję, że uda się stworzyć jednolitą i stałą praktykę rejestracji stanu cywilnego w całym kraju, Pan Sławomir Jarzyna, Zastępca Kierownika USC w Czemiernikach – Mam bardzo pozytywne wspomnienia z lubelskiego szkolenia organizowanego przez Metrykę. Cieszy fakt, że prowadzącymi zajęcia byli prawnicy, którzy nie są zapraszani przez innych organizatorów szkoleń dla urzędników stanu cywilnego, co stanowi pewne novum i urozmaicenie. Bardzo jestem zadowolony z Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, t. 1, który opisuje istotę instytucji i czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Organizatorzy zadbali także o miła atmosferę na szkoleniach  niech najlepszym przykładem będzie opinia Pani Marii Zając, Kierownika USC w Dębnie – Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera, wykładowcy byli bardzo kompetentni, można było wymienić doświadczenia z koleżankami z innych USC. Podręcznik jest bardzo pomocny, napisany rzeczowo czy też Pani Jolanty Dobrzyckiej, Zastępcy Kierownika USC Gmina Łomża – Szkolenie przeprowadzone było w atmosferze sympatycznej. Umożliwiło wymianę doświadczeń w pracy USC i pogłębiło moją wiedzę w zakresie prawidłowości zadań wykonywanych w USC.  Z dużym uznaniem o szkoleniu  wypowiedział się także Pan Mieczysław Mejsak, Kierownik USC w Białymstoku –Międzyregionalne seminarium szkoleniowe dla kierowników USC i ich zastępców Łomża 10–11 maja 2018 r. Super! Profesjonalny i wysoki poziom prowadzących poszczególne tematy i zagadnienia. Szkolenie organizacyjnie przygotowane wyjątkowo. Uzupełnione pierwszym tomem Podręcznika urzędnika stanu cywilnego Piotra Kasprzyka, gratuluję i oczekujemy w kolejnych latach, że “Metryka”, dzieło Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina, będzie nam towarzyszyć w codzienności, ale też takich szkoleniach jak dzisiejsze. Dziękujemy.

W seminarium szkoleniowym wykładowcami byli praktycy (kierownicy USC, radcy prawni oraz sędziowie) oraz pracownicy naukowi. Warto także podkreślić, że w ramach kosztów udziału w szkoleniu organizatorzy przygotowali pierwszy w Polsce wydany drukiem Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, który był przekazany wszystkim uczestnikom szkolenia. Ponadto wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego zostały wręczone certyfikaty ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego.

 

Sprawozdanie z międzyregionalnych seminariów szkoleniowych, pt. „Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktykaedycja II 2019

(Wrocław 12-13 marca, oraz kurs podstawowy i szkolenie w Płocku 13-17 maja)

Seminaria szkoleniowe i kurs podstawowy są organizowane przez redakcję „Metryki” pod patronatem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Tematyka kursu podstawowego i szkolenia była bogata i obejmowała m.in.: wybrane zagadnienia z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem osobowego prawa rodzinnego, prawo prywatne międzynarodowe w rejestracji stanu cywilnego, postępowanie kierownika USC przy zawarcia związku małżeńskiego, wpływ prawa unijnego na wydawanie dokumentów w rejestracji stanu cywilnego, strukturę, funkcję i zadania systemu rejestracji stanu cywilnego w Polsce – miejsce urzędów stanu cywilnego w ogólnym systemie administracji publicznej, profesjonalną komunikacja z otoczeniem – etapy procesu kontaktu z klientem (klienci instytucjonalni, osoby fizyczne), zasady komunikacji elektronicznej (wymogi prawne i informatyczne), realizacja e-usług, profesjonalne przygotowanie uroczystości realizowanych w USC (zawarcie małżeństwa z sali USC, poza lokalem USC, organizacje jubileuszy zawarcia małżeństwa, urodzin, itp., sztukę wystąpień publicznych, protokół dyplomatyczny w USC, opracowanie scenariusza uroczystości, wyposażenie sali ślubów), zarządzanie procesami rejestracji stanu cywilnego – zasady prowadzenia postępowań z zakresie rejestracji stanu cywilnego, organizację urzędu stanu cywilnego – uwarunkowania prawne, finansowe, kadrowe, sprzętowe, (budowanie struktury organizacyjnej urzędu stanu cywilnego, delegowanie uprawnień, dotacje celowe na zadania zlecone, prowadzenie archiwum USC, tworzenie akt spraw realizowanych w USC, wyposażenie stanowiska pracy, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych), zarządzanie procesami rejestracji stanu cywilnego – zasady prowadzenia postępowań z zakresie rejestracji stanu cywilnego, podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych w USC – kierownik USC jako administrator danych osobowych (zadania, wymagania, odpowiedzialność, współpraca z IOD), administracyjną zmianę imion i nazwisk, wydawanie odpisów aktów w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, wydawanie kserokopii aktów stanu cywilnego, forma odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu przez kierownika USC); zastosowanie K.p.a. w czynnościach kierownika USC – (ogólne zasady K.p.a w postępowaniu administracyjnym, kiedy decyzja a kiedy postanowienie, wzory pism procesowych). Ponadto odnośnie K.p.a. omówione zostały elementy składowe decyzji administracyjnej/postanowienia/ zawiadomienia/pisma, akty i czynności z zakresu administracji publicznej – praktyczna delimitacja, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego/ nowość w K.p.a., bezczynność/problemy ogólne i szczegółowe w kontekście odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych, zawieszenie postępowania administracyjnego, nieobecność strony/problemy z obrotem zagranicznym,  postępowania nadzwyczajne – pułapki materii i procedury, pełnomocnictwa w postępowaniu, udział Kierownika USC przed sądami administracyjnymi, analizę autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA oraz trybunałów międzynarodowych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

W szkoleniu we Wrocławiu udział wzięło ponad 70 pracowników  USC natomiast w Płocku ponad 40 pracowników USC z całego kraju.

Szkolenia prowadzenie w II edycji, tak jak poprzednie uzyskały bardzo dobrą opinię m.in. Pani  Gabriela Gutowska – Kierownik USC w Brzegu Dolnym i Pani Natalia Gałecka – Zastępca Kierownika USC w Brzegu Dolnym  stwierdziły, że Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadzący podeszli do tematu praktycznie, dzięki czemu kwestie problematyczne zostały rozwiązane. Bardzo miła i przyjazna atmosfera. Szczerze polecamy z kolei  Pani Alicja Woźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prusicach –W związku z przeprowadzonym w dniu 12-13.03.2019 r. we Wrocławiu szkoleniem,którego miałam przyjemność być uczestnikiem, pragnę wyrazić podziękowania za wyczerpujący sposób jego realizacji przekazanie stosownych materiałów szkoleniowych.Jednocześnie proszę o przekazanie informacji na temat kolejnych przez Państwa organizowanych szkoleniach dla województwa dolnośląskiego,które mam nadzieję będą odbywać się cyklicznie i przyniosą wiele korzyści dla wykonywanej przez nas codziennej pracy, Pani Magdalena Tazbir-Suchocka, Kierownik USC w GłogowieSzkolenie rzeczowe, merytoryczne. Wykładowcy prowadzili szkolenie profesjonalnie, podawali przykłady z praktyki co stanowi pomoc przy rozwiązywaniu problemów w codziennej pracy. Atmosfera sympatyczna, Pani Marta Młodecka, Zastępca Kierownika USC w RadwanicachSzkolenie merytoryczne, dobra organizacja i bardzo miła atmosfera. Na miła atmosferę i profesjonalizm zwróciła uwagę także Pani Karolina Strauss, Zastępca Kierownika USC Stargardzie –Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Umożliwiło  wymianę doświadczeń w pracy USC. Organizatorzy zapewnili fachowców, którzy przekazali nam swoją wiedzę w sposób prosty i przystępny. Cieszę się, że mogłam spotkać i poznać wiele ciekawych osób oraz Pani Małgorzata Schlade, Zastępca Kierownika USC w LegionowieSzkolenie profesjonalne, merytoryczne w miłej atmosferze. Podobną opinię wyraziła Pani Małgorzata Banaś, Zastępca Kierownika USC w Godziszach Wielkich – Szkolenie profesjonalne, potwierdzone wiedzą i doświadczeniem osób prowadzących zajęcia. Miła atmosfera, która sprzyjała pogłębieniu wiedzy. Szkolenie godne polecenia zarówno pod kątem wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

W seminarium szkoleniowym wykładowcami byli pracownicy naukowi oraz praktycy (kierownicy USC, radcy prawni oraz sędziowie).  Warto także podkreślić, że w ramach kosztów udziału w kursie organizatorzy przygotowali wydany drukiem Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego, który był przekazany wszystkim uczestnikom szkolenia. Ponadto wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego i kursu podstawowego zostały wręczone certyfikaty ukończenia odpowiedniej  formy doskonalenia zawodowego.

 

Tematyka szkolenia była bogata i obejmowała: komunikację elektroniczną USC z otoczeniem- (wymogi prawne, organizacyjne i techniczne; etapy procesu komunikacji elektronicznej; e-usługi rejestracji stanu cywilnego); wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego i innych dokumentów zbiorowych (wydawanie odpisów aktów z rejestracji bieżącej i „wtórnej”, interes prawny, faktyczny społeczny – wydawanie odpisów aktów w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, wydawanie kserokopii aktów stanu cywilnego, forma odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu przez kierownika USC); zastosowanie K.p.a. w czynnościach kierownika USC – (ogólne zasady K.p.a w postępowaniu administracyjnym, kiedy decyzja a kiedy postanowienie, wzory pism procesowych). Ponadto odnośnie K.p.a. omówione zostały elementy składowe decyzji administracyjnej/postanowienia/ zawiadomienia/pisma, akty i czynności z zakresu administracji publicznej/geneza/kognicja sądowa,  akty istniejące, a nieistniejące/ akty ważne i nieważne – praktyczna delimitacja, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego/ nowość w K.p.a., bezczynność/problemy ogólne i szczegółowe w kontekście odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych, zawieszenie postępowania administracyjnego, nieobecność strony/problemy z obrotem zagranicznym,  postępowania nadzwyczajne – pułapki materii i procedury, pełnomocnictwa w postępowaniu, udział Kierownika USC przed sądami administracyjnymi; Unijna reforma ochrony danych osobowych a działalność urzędów stanu cywilnego oraz ochrona danych osobowych w USC. Kierownik jako administrator danych osobowych – (ogólne zasady RODO, jak przygotować urząd stanu cywilnego do wymogów nowych zasad ochrony danych osobowych, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych); krajowy i zagraniczny obrót prawny w zakresie zadań realizowanych przez kierownika USC. Transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz inne zagadnienia międzynarodowe w praktyce USC na podstawie kazusów dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do krajowego rejestru stanu cywilnego; zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem, zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca, uznania ojcostwa w relacjach międzynarodowych, ustalania imion i nazwisk w sprawach w których występuje tzw. element obcy oraz dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w USC z perspektywy archiwalnej. Status USC i jego archiwum w świetle znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; elektroniczne zarządzanie dokumentacją w USC; rodzaje dokumentacji w zasobie archiwum USC; USC a archiwum zakładowe urzędu gminy (miasta); odpowiedzialność za tradycyjną i elektroniczną dokumentację USC; zadania i obowiązki USC w zakresie działalności archiwalnej; kontrole archiwalne po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; przejmowanie elektronicznej i tradycyjnej dokumentacji USC przez archiwa państwowe.

O zadowoleniu uczestników szkoleń świadczą bardzo dobre opinie m.in.:

Pani Justyny Jarlaczyk, Zastępcy Kierownika USC w Mogilnie – Szkolenie uważam za rewelacyjne, bardzo dobre merytorycznie, prelegenci znakomici. Szczególnie zainteresował mnie wykład z K.p.a. Pana Piotra Brzozowskiego.” Na pewno skorzystam z kolejnego Państwa szkolenia, Pani Barbary Kromskiej-Niemiec, Kierownika USC w Zbąszynku – Merytorycznie szkolenie oceniam bardzo dobrze. Prelegenci w sposób bardzo ciekawy prowadzili wykłady. Szkolenie mogłoby trwać jeszcze dłużej, tzn. 3 dni, Pani Bożeny Kamińskiej – Kierownika USC  Starogardzie Gdańskim – Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Dowiedziałam się dużo wiadomości, które mają zastosowanie w codziennej pracy urzędu stanu cywilnego. Wiele wątpliwości zostało rozwiązanych. Za szczególnie ciekawe uważam przypadki z k.p.a. oraz rozwiązania kazusów, Pani Renaty Ebłowskiej – Kierownika USC Gniewa  –Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Przekazanych zostało dużo nowych informacji. Podręcznik, który otrzymaliśmy w ramach szkolenia zwraca uwagę na wiele zagadnień, z którymi na co dzień spotykamy się w pracy, jest to można by rzec kompendium USC w pigułce, Pani ElżbietyPekról-Cyrulik, Kierownika USC w Rewalu – Szkolenie było bardzo udane, zarówno w formie jak i treści, kadra bardzo fachowa. Podręcznik zawiera bardzo ciekawe i pomocne w codziennej pracy zagadnienia. Z niecierpliwością czekam na kolejne Państwa szkolenie oraz następny tom podręcznika urzędnika stanu cywilnego, także Pani Grażyna Pisera, Kierownik USC w Kamieniu Pomorskim stwierdziła, że – Prelegenci uczestniczący w szkoleniu byli bardzo fachowi, poruszali zagadnienia istotne w codziennej praktyce kierownika USC. Chętnie będę uczestniczyć w kolejnych szkoleniach organizowanych przez “Metrykę”. Podręcznik mogę śmiało polecić kolegom i koleżankom we wszystkich USC, Pani Moniki Dereckiej, Kierownika USC w Lubartowie –Szkolenie było przeprowadzone w sposób zorganizowany, pozytywnie oceniam prowadzenie zajęć z użyciem przejrzystych prezentacji multimedialnych, co rzadko spotyka się na innych szkoleniach, Pani Teresy Kasprowicz, Kierownika USC w Brańszczyku – Ciekawy pomysł organizacji szkolenia z tematyką naukową oraz praktyczną. Możliwość spotkania osób, które mają różne poglądy odnośnie interpretacji przepisów, przedstawienie stanowiska, które zmienia się wskutek nowego orzecznictwa. Z kolei Pani Anna Zarzeczna, Zastępca Kierownika USC w Lublinie stwierdziła, że szkolenie Metryki pozwala urzędnikom stanu cywilnego prowadzić rozmowę z prawnikami mającymi przygotowanie teoretyczne prawa, którzy szeroko interpretują zagadnienia pojawiające się w USC, w powiązaniu z innymi ustawami polskiego systemu prawa. To pozwala mieć nadzieję, że uda się stworzyć jednolitą i stałą praktykę rejestracji stanu cywilnego w całym kraju, Pan Sławomir Jarzyna, Zastępca Kierownika USC w Czemiernikach – Mam bardzo pozytywne wspomnienia z lubelskiego szkolenia organizowanego przez Metrykę. Cieszy fakt, że prowadzącymi zajęcia byli prawnicy, którzy nie są zapraszani przez innych organizatorów szkoleń dla urzędników stanu cywilnego, co stanowi pewne novum i urozmaicenie. Bardzo jestem zadowolony z Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, t. 1, który opisuje istotę instytucji i czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Organizatorzy zadbali także o miła atmosferę na szkoleniach  niech najlepszym przykładem będzie opinia Pani Marii Zając, Kierownika USC w Dębnie – Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera, wykładowcy byli bardzo kompetentni, można było wymienić doświadczenia z koleżankami z innych USC. Podręcznik jest bardzo pomocny, napisany rzeczowo czy też Pani Jolanty Dobrzyckiej, Zastępcy Kierownika USC Gmina Łomża – Szkolenie przeprowadzone było w atmosferze sympatycznej. Umożliwiło wymianę doświadczeń w pracy USC i pogłębiło moją wiedzę w zakresie prawidłowości zadań wykonywanych w USC.  Z dużym uznaniem o szkoleniu  wypowiedział się także Pan Mieczysław Mejsak, Kierownik USC w Białymstoku –Międzyregionalne seminarium szkoleniowe dla kierowników USC i ich zastępców Łomża 10–11 maja 2018 r. Super! Profesjonalny i wysoki poziom prowadzących poszczególne tematy i zagadnienia. Szkolenie organizacyjnie przygotowane wyjątkowo. Uzupełnione pierwszym tomem Podręcznika urzędnika stanu cywilnego Piotra Kasprzyka, gratuluję i oczekujemy w kolejnych latach, że “Metryka”, dzieło Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina, będzie nam towarzyszyć w codzienności, ale też takich szkoleniach jak dzisiejsze. Dziękujemy.

W seminarium szkoleniowym wykładowcami byli praktycy (kierownicy USC, radcy prawni oraz sędziowie) oraz pracownicy naukowi. Warto także podkreślić, że w ramach kosztów udziału w szkoleniu organizatorzy przygotowali pierwszy w Polsce wydany drukiem Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, który był przekazany wszystkim uczestnikom szkolenia. Ponadto wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego zostały wręczone certyfikaty ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego.

Sprawozdanie z międzyregionalnych seminariów szkoleniowych, pt. „Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktykaedycja II 2019

(Rosin 7 czerwca,  Poznań 11-12 czerwca, Lublin 11 września, Krosno 12 września, Zabrze 23 października,  Nysa 24 października, Wrocław 25 października, Bydgoszcz 29 października, Ostróda 20 listopada,  Starogard Gdański 21 listopada)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska urzędników USC, a także mając na uwadze ustawowy obowiązek wynikający z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina będący wydawcą ogólnopolskiego czasopisma prawniczego Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego zaoferowało nową formułę szkolenia prowadzonego w formie wykładów, warsztatów lub seminarium. Na odpowiedni poziom szkolenia i kompetencji uwagę zwróciło MSWiA w swoim stanowisku, w którym potwierdzono, że intencją ustawodawcy P.a.s.c. była poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego, a realizacja wskazanego założenia jest możliwa przede wszystkim w drodze zapewnienia, że przedmiotowe zadania będą realizowane wyłącznie przez posiadających kierunkowe wykształcenie specjalistów”, dodając jednocześnie, że są oni gwarantem poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Nowa formułowa szkoleniowa oparta jest na współpracy z kierownikiem USC z wiodącego urzędu stanu cywilnego w regionie.

Seminaria szkoleniowe są organizowane przez redakcję „Metryki” pod patronatem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W tej edycji wzięło udział ponad 600 pracowników urzędów stanu cywilnego z różnych regionów  Polski.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał,oprócz certyfikatu udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz podręcznik Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wartości ponad 140 zł. Ponadto korzyści jakie niesie udział w naszych szkoleniach to  m. in.: możliwość spotkania się z pracownikami okolicznych urzędów stanu cywilnego obejmujących obszar powiatu czy województwa, profesjonalne przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych prelegentów (sędziów, kierowników USC, radców prawnych, pracowników naukowych) oraz bogate materiały szkoleniowe.  Jako współorganizator profesjonalnego szkolenia miejscowy kierownik USC promuje swój USC otrzymuje m.in. bezpłatny udział w szkoleniu i podległych mu pracowników, dyplom – podziękowanie, bezpłatne materiały szkoleniowe. Ponadto redakcja Metryki zamieszcza informację o współorganizatorze w drukowanej wersji czasopisma obejmującego obszar całego kraju wraz z relacją ze szkolenia.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego, uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania dokumentów urzędowych w związku z Rozporządzeniem PE i Rady UE (2016/1191), zmiany w K.p.a. dostosowujące do RODO, kierownik USC jako organ administracji publicznej, zastępca Kierownika USC – status, rola i funkcja (czy organ, czy pracownik?), pracownicy USC – zakres upoważnienia w świetle art. 10 P.a.s.c. w korelacji z zakresem upoważnienia w K.p.a. (sprzeczność, czy współistnienie?), czym jest nadzór wojewody – i jak daleko nadzór ów może sięgać, akty stanu cywilnego, a czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, bezczynność kierownika USC – zagrożenia i konsekwencje,  kiedy wydajemy decyzję administracyjną , a kiedy podejmujemy czynność; kiedywydajemy zaświadczenie, a kiedy wydajemy postanowienie, kiedy przepisy K.p.a. stosujemy wprost, a kiedy w sposób „ odpowiedni”, odmowa wydania odpisu aktu w trybie art. 45 P.a.s.c. – jaka forma: czynność, postanowienie, a może decyzjaomówienie zmian w związku z wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych, koncepcja nowej e-usługi bezpośredniego uzyskiwania odpisu aktu stanu cywilnego wg projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji, krajowy i zagraniczny obrót prawny w zakresie zadań realizowanych przez kierownika USC, zawarcie małżeństwa w aspekcie międzynarodowym.

Wszystkim współorganizatorom prelegentom i uczestnikom naszych szkoleń serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie i trud włożony w ten projekt.