Zamów roczną prenumeratę Metryki 2019, a Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t.2 otrzymasz gratis! Złóż zamówienie

Sprawozdanie

Sprawozdanie z międzyregionalnych seminariów szkoleniowych, pt. „Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktykaedycja II 2019

(Wrocław 12-13 marca, oraz kurs podstawowy i szkolenie w Płocku 13-17 maja)

Seminaria szkoleniowe i kurs podstawowy są organizowane przez redakcję „Metryki” pod patronatem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Tematyka kursu podstawowego i szkolenia była bogata i obejmowała m.in.: wybrane zagadnienia z prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem osobowego prawa rodzinnego, prawo prywatne międzynarodowe w rejestracji stanu cywilnego, postępowanie kierownika USC przy zawarcia związku małżeńskiego, wpływ prawa unijnego na wydawanie dokumentów w rejestracji stanu cywilnego, strukturę, funkcję i zadania systemu rejestracji stanu cywilnego w Polsce – miejsce urzędów stanu cywilnego w ogólnym systemie administracji publicznej, profesjonalną komunikacja z otoczeniem – etapy procesu kontaktu z klientem (klienci instytucjonalni, osoby fizyczne), zasady komunikacji elektronicznej (wymogi prawne i informatyczne), realizacja e-usług, profesjonalne przygotowanie uroczystości realizowanych w USC (zawarcie małżeństwa z sali USC, poza lokalem USC, organizacje jubileuszy zawarcia małżeństwa, urodzin, itp., sztukę wystąpień publicznych, protokół dyplomatyczny w USC, opracowanie scenariusza uroczystości, wyposażenie sali ślubów), zarządzanie procesami rejestracji stanu cywilnego – zasady prowadzenia postępowań z zakresie rejestracji stanu cywilnego, organizację urzędu stanu cywilnego – uwarunkowania prawne, finansowe, kadrowe, sprzętowe, (budowanie struktury organizacyjnej urzędu stanu cywilnego, delegowanie uprawnień, dotacje celowe na zadania zlecone, prowadzenie archiwum USC, tworzenie akt spraw realizowanych w USC, wyposażenie stanowiska pracy, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych), zarządzanie procesami rejestracji stanu cywilnego – zasady prowadzenia postępowań z zakresie rejestracji stanu cywilnego, podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych w USC – kierownik USC jako administrator danych osobowych (zadania, wymagania, odpowiedzialność, współpraca z IOD), administracyjną zmianę imion i nazwisk, wydawanie odpisów aktów w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, wydawanie kserokopii aktów stanu cywilnego, forma odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu przez kierownika USC); zastosowanie K.p.a. w czynnościach kierownika USC – (ogólne zasady K.p.a w postępowaniu administracyjnym, kiedy decyzja a kiedy postanowienie, wzory pism procesowych). Ponadto odnośnie K.p.a. omówione zostały elementy składowe decyzji administracyjnej/postanowienia/ zawiadomienia/pisma, akty i czynności z zakresu administracji publicznej – praktyczna delimitacja, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego/ nowość w K.p.a., bezczynność/problemy ogólne i szczegółowe w kontekście odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych, zawieszenie postępowania administracyjnego, nieobecność strony/problemy z obrotem zagranicznym,  postępowania nadzwyczajne – pułapki materii i procedury, pełnomocnictwa w postępowaniu, udział Kierownika USC przed sądami administracyjnymi, analizę autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA oraz trybunałów międzynarodowych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

W szkoleniu we Wrocławiu udział wzięło ponad 70 pracowników  USC natomiast w Płocku ponad 40 pracowników USC z całego kraju.

Szkolenia prowadzenie w II edycji, tak jak poprzednie uzyskały bardzo dobrą opinię m.in. Pani  Gabriela Gutowska – Kierownik USC w Brzegu Dolnym i Pani Natalia Gałecka – Zastępca Kierownika USC w Brzegu Dolnym  stwierdziły, że Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadzący podeszli do tematu praktycznie, dzięki czemu kwestie problematyczne zostały rozwiązane. Bardzo miła i przyjazna atmosfera. Szczerze polecamy z kolei  Pani Alicja Woźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prusicach –W związku z przeprowadzonym w dniu 12-13.03.2019 r. we Wrocławiu szkoleniem,którego miałam przyjemność być uczestnikiem, pragnę wyrazić podziękowania za wyczerpujący sposób jego realizacji przekazanie stosownych materiałów szkoleniowych.Jednocześnie proszę o przekazanie informacji na temat kolejnych przez Państwa organizowanych szkoleniach dla województwa dolnośląskiego,które mam nadzieję będą odbywać się cyklicznie i przyniosą wiele korzyści dla wykonywanej przez nas codziennej pracy, Pani Magdalena Tazbir-Suchocka, Kierownik USC w GłogowieSzkolenie rzeczowe, merytoryczne. Wykładowcy prowadzili szkolenie profesjonalnie, podawali przykłady z praktyki co stanowi pomoc przy rozwiązywaniu problemów w codziennej pracy. Atmosfera sympatyczna, Pani Marta Młodecka, Zastępca Kierownika USC w RadwanicachSzkolenie merytoryczne, dobra organizacja i bardzo miła atmosfera. Na miła atmosferę i profesjonalizm zwróciła uwagę także Pani Karolina Strauss, Zastępca Kierownika USC Stargardzie –Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Umożliwiło  wymianę doświadczeń w pracy USC. Organizatorzy zapewnili fachowców, którzy przekazali nam swoją wiedzę w sposób prosty i przystępny. Cieszę się, że mogłam spotkać i poznać wiele ciekawych osób oraz Pani Małgorzata Schlade, Zastępca Kierownika USC w LegionowieSzkolenie profesjonalne, merytoryczne w miłej atmosferze. Podobną opinię wyraziła Pani Małgorzata Banaś, Zastępca Kierownika USC w Godziszach Wielkich – Szkolenie profesjonalne, potwierdzone wiedzą i doświadczeniem osób prowadzących zajęcia. Miła atmosfera, która sprzyjała pogłębieniu wiedzy. Szkolenie godne polecenia zarówno pod kątem wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

W seminarium szkoleniowym wykładowcami byli pracownicy naukowi oraz praktycy (kierownicy USC, radcy prawni oraz sędziowie).  Warto także podkreślić, że w ramach kosztów udziału w kursie organizatorzy przygotowali wydany drukiem Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego, który był przekazany wszystkim uczestnikom szkolenia. Ponadto wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego i kursu podstawowego zostały wręczone certyfikaty ukończenia odpowiedniej  formy doskonalenia zawodowego.

Sprawozdanie z międzyregionalnych seminariów szkoleniowych, pt. „Urzędy stanu cywilnego w nowych realiach prawnych i organizacyjnych. Teoria i praktyka”. Edycja I 2018

(Lublin 19-20 kwietnia, Łomża 10-11 maja, Maciejewo 17-18 maja, Karpacz 13-14 września, Gdańsk 20-21 września, Wągrowiec 27-28 września)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska urzędników USC, a także mając na uwadze ustawowy obowiązek wynikający z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina wraz z redakcją czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego zaoferował nową formułę szkolenia opartej na kompleksowym ujęciu problematyki z zakresu rejestracji stanu cywilnego prowadzonego w formie warsztatów i seminarium w różnych częściach kraju.

Seminaria szkoleniowe są organizowane przez redakcję „Metryki” pod patronatem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego we współpracy z Wojewodą Lubelskim.

Do tego czasu odbyły się w I półroczu 2018 r. następujące seminaria szkoleniowe: 19–20 kwietnia w Lublinie; 10–11 maja w Łomży oraz 17–18 maja w Maciejewie. Natomiast w II półroczu: 13–14 września w Karpaczu, 20–21 września w Gdańsku i 27–28 września w Wągrowcu.

Tematyka szkolenia była bogata i obejmowała: komunikację elektroniczną USC z otoczeniem- (wymogi prawne, organizacyjne i techniczne; etapy procesu komunikacji elektronicznej; e-usługi rejestracji stanu cywilnego); wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego i innych dokumentów zbiorowych (wydawanie odpisów aktów z rejestracji bieżącej i „wtórnej”, interes prawny, faktyczny społeczny – wydawanie odpisów aktów w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, wydawanie kserokopii aktów stanu cywilnego, forma odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub innego dokumentu przez kierownika USC); zastosowanie K.p.a. w czynnościach kierownika USC – (ogólne zasady K.p.a w postępowaniu administracyjnym, kiedy decyzja a kiedy postanowienie, wzory pism procesowych). Ponadto odnośnie K.p.a. omówione zostały elementy składowe decyzji administracyjnej/postanowienia/ zawiadomienia/pisma, akty i czynności z zakresu administracji publicznej/geneza/kognicja sądowa,  akty istniejące, a nieistniejące/ akty ważne i nieważne – praktyczna delimitacja, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego/ nowość w K.p.a., bezczynność/problemy ogólne i szczegółowe w kontekście odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych, zawieszenie postępowania administracyjnego, nieobecność strony/problemy z obrotem zagranicznym,  postępowania nadzwyczajne – pułapki materii i procedury, pełnomocnictwa w postępowaniu, udział Kierownika USC przed sądami administracyjnymi; Unijna reforma ochrony danych osobowych a działalność urzędów stanu cywilnego oraz ochrona danych osobowych w USC. Kierownik jako administrator danych osobowych – (ogólne zasady RODO, jak przygotować urząd stanu cywilnego do wymogów nowych zasad ochrony danych osobowych, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych); krajowy i zagraniczny obrót prawny w zakresie zadań realizowanych przez kierownika USC. Transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz inne zagadnienia międzynarodowe w praktyce USC na podstawie kazusów dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego do krajowego rejestru stanu cywilnego; zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem, zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca, uznania ojcostwa w relacjach międzynarodowych, ustalania imion i nazwisk w sprawach w których występuje tzw. element obcy oraz dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w USC z perspektywy archiwalnej. Status USC i jego archiwum w świetle znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; elektroniczne zarządzanie dokumentacją w USC; rodzaje dokumentacji w zasobie archiwum USC; USC a archiwum zakładowe urzędu gminy (miasta); odpowiedzialność za tradycyjną i elektroniczną dokumentację USC; zadania i obowiązki USC w zakresie działalności archiwalnej; kontrole archiwalne po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; przejmowanie elektronicznej i tradycyjnej dokumentacji USC przez archiwa państwowe.

O zadowoleniu uczestników szkoleń świadczą bardzo dobre opinie m.in.:

Pani Justyny Jarlaczyk, Zastępcy Kierownika USC w Mogilnie – Szkolenie uważam za rewelacyjne, bardzo dobre merytorycznie, prelegenci znakomici. Szczególnie zainteresował mnie wykład z K.p.a. Pana Piotra Brzozowskiego.” Na pewno skorzystam z kolejnego Państwa szkolenia, Pani Barbary Kromskiej-Niemiec, Kierownika USC w Zbąszynku – Merytorycznie szkolenie oceniam bardzo dobrze. Prelegenci w sposób bardzo ciekawy prowadzili wykłady. Szkolenie mogłoby trwać jeszcze dłużej, tzn. 3 dni, Pani Bożeny Kamińskiej – Kierownika USC  Starogardzie Gdańskim – Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Dowiedziałam się dużo wiadomości, które mają zastosowanie w codziennej pracy urzędu stanu cywilnego. Wiele wątpliwości zostało rozwiązanych. Za szczególnie ciekawe uważam przypadki z k.p.a. oraz rozwiązania kazusów, Pani Renaty Ebłowskiej – Kierownika USC Gniewa  –Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Przekazanych zostało dużo nowych informacji. Podręcznik, który otrzymaliśmy w ramach szkolenia zwraca uwagę na wiele zagadnień, z którymi na co dzień spotykamy się w pracy, jest to można by rzec kompendium USC w pigułce, Pani ElżbietyPekról-Cyrulik, Kierownika USC w Rewalu – Szkolenie było bardzo udane, zarówno w formie jak i treści, kadra bardzo fachowa. Podręcznik zawiera bardzo ciekawe i pomocne w codziennej pracy zagadnienia. Z niecierpliwością czekam na kolejne Państwa szkolenie oraz następny tom podręcznika urzędnika stanu cywilnego, także Pani Grażyna Pisera, Kierownik USC w Kamieniu Pomorskim stwierdziła, że – Prelegenci uczestniczący w szkoleniu byli bardzo fachowi, poruszali zagadnienia istotne w codziennej praktyce kierownika USC. Chętnie będę uczestniczyć w kolejnych szkoleniach organizowanych przez “Metrykę”. Podręcznik mogę śmiało polecić kolegom i koleżankom we wszystkich USC, Pani Moniki Dereckiej, Kierownika USC w Lubartowie –Szkolenie było przeprowadzone w sposób zorganizowany, pozytywnie oceniam prowadzenie zajęć z użyciem przejrzystych prezentacji multimedialnych, co rzadko spotyka się na innych szkoleniach, Pani Teresy Kasprowicz, Kierownika USC w Brańszczyku – Ciekawy pomysł organizacji szkolenia z tematyką naukową oraz praktyczną. Możliwość spotkania osób, które mają różne poglądy odnośnie interpretacji przepisów, przedstawienie stanowiska, które zmienia się wskutek nowego orzecznictwa. Z kolei Pani Anna Zarzeczna, Zastępca Kierownika USC w Lublinie stwierdziła, że szkolenie Metryki pozwala urzędnikom stanu cywilnego prowadzić rozmowę z prawnikami mającymi przygotowanie teoretyczne prawa, którzy szeroko interpretują zagadnienia pojawiające się w USC, w powiązaniu z innymi ustawami polskiego systemu prawa. To pozwala mieć nadzieję, że uda się stworzyć jednolitą i stałą praktykę rejestracji stanu cywilnego w całym kraju, Pan Sławomir Jarzyna, Zastępca Kierownika USC w Czemiernikach – Mam bardzo pozytywne wspomnienia z lubelskiego szkolenia organizowanego przez Metrykę. Cieszy fakt, że prowadzącymi zajęcia byli prawnicy, którzy nie są zapraszani przez innych organizatorów szkoleń dla urzędników stanu cywilnego, co stanowi pewne novum i urozmaicenie. Bardzo jestem zadowolony z Podręcznika urzędnika stanu cywilnego, t. 1, który opisuje istotę instytucji i czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Organizatorzy zadbali także o miła atmosferę na szkoleniach  niech najlepszym przykładem będzie opinia Pani Marii Zając, Kierownika USC w Dębnie – Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera, wykładowcy byli bardzo kompetentni, można było wymienić doświadczenia z koleżankami z innych USC. Podręcznik jest bardzo pomocny, napisany rzeczowo czy też Pani Jolanty Dobrzyckiej, Zastępcy Kierownika USC Gmina Łomża – Szkolenie przeprowadzone było w atmosferze sympatycznej. Umożliwiło wymianę doświadczeń w pracy USC i pogłębiło moją wiedzę w zakresie prawidłowości zadań wykonywanych w USC.  Z dużym uznaniem o szkoleniu  wypowiedział się także Pan Mieczysław Mejsak, Kierownik USC w Białymstoku –Międzyregionalne seminarium szkoleniowe dla kierowników USC i ich zastępców Łomża 10–11 maja 2018 r. Super! Profesjonalny i wysoki poziom prowadzących poszczególne tematy i zagadnienia. Szkolenie organizacyjnie przygotowane wyjątkowo. Uzupełnione pierwszym tomem Podręcznika urzędnika stanu cywilnego Piotra Kasprzyka, gratuluję i oczekujemy w kolejnych latach, że “Metryka”, dzieło Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina, będzie nam towarzyszyć w codzienności, ale też takich szkoleniach jak dzisiejsze. Dziękujemy.

W seminarium szkoleniowym wykładowcami byli praktycy (kierownicy USC, radcy prawni oraz sędziowie) oraz pracownicy naukowi. Warto także podkreślić, że w ramach kosztów udziału w szkoleniu organizatorzy przygotowali pierwszy w Polsce wydany drukiem Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, który był przekazany wszystkim uczestnikom szkolenia. Ponadto wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego zostały wręczone certyfikaty ukończenia tej formy doskonalenia zawodowego.