Nowość ! Metryka 2024- Przewodnik RSC dla notariuszy. Wydanie specjalne oraz zapraszamy do zakupu aktualnej Metryki 1-2/2023r.

Aktywne spisy treści dostępne w zakładce Oferta wydawnicza/Metryka.

Szkolenia z KPA

Terminy szkoleń za zakresu K.p.a  w 2022 r. organizowane przez czasopismo „Metryka”.

Szkolenia trzydniowe z zakresu K.p.a:

 

1)Gdynia: 29-31 marca 2022r. – szkolenie trzydniowe – Gdynia, Hotel ,,Różany Gaj” ul. Korzeniowskiego 19, 81-376 Gdynia;

2)Poznań:26-28 kwietnia 2022r. – szkolenie trzydniowe -Poznań, Hotel ,,Lechicka” ul. Lechicka 101, 61-619 Poznań;

3)Zakopane:10 – 12 maja 2022r.- szkolenie trzydniowe – Zakopane, Hotel ,, Biały Potok” i ,, Telimena”ul. Droga do Białego 7, 34-500 Zakopane;

4)Radom:7-9 czerwca 2022r. – szkolenie trzydniowe – Radom Centrum ,,Arka”ul. Kelles-Krauza 19,26-610 Radom.

Opis Szkolenia:

1)Zasady ogólne postępowania administracyjnego, w tym zasada pisemności postępowania po nowelizacji KPA.

2)Zakres zastosowania KPA w odniesieniu do Prawa o aktach stanu cywilnego. KPA a czynności kierownika USC.

3)Zmiany w przepisach o pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo a upoważnienie.

4)Terminy załatwiania spraw. Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto.

5)Wszczęcie/odmowa wszczęcia postępowania (data wszczęcia postępowania – data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych?).

6)Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania – forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem.

7)Bezczynność organu / przewlekłość postępowania. Prawo strony do wniesienia ponaglenia – forma pouczenia.

8)Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem.

9)Nowe zasady i mechanizmy stosowane w doręczeniach w postępowaniu administracyjnym (adres do doręczeń elektronicznych; publiczna usługa hybrydowa; rejestrowane doręczenie elektroniczne).

10)Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia – nowe wymogi co do treści obwieszczenia.

11)Zawieszenie postępowania, podjęcie zawieszonego postępowania.

12)Sporządzanie pisma, postanowienia, decyzji (elementy obowiązkowe). Najczęstsze błędy przy sporządzaniu decyzji.

13)Zakończenie postępowania – decyzja czy postanowienie?

14)Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów – nowe elementy, klauzula nowego zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony – praktyczna realizacja art. 10 KPA.

15)Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki – nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego.

16)Zaskarżalność aktów administracyjnych i czynności kierownika USC.

17)Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.

18)Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji.

19)Umorzenie postępowania, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji.

20)Udział kierownika USC w postępowaniu przed sądem administracyjnym

21)Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO. Uwierzytelnianie kopii dokumentów.

22)Wydawanie zaświadczeń.

23)Inne zagadnienia:
– metryka sprawy,
– ugoda administracyjna,
– milczące załatwienie sprawy,
– postępowanie uproszczone,
– wydawanie zaświadczeń,
– rozpatrywanie skarg i wniosków,
– wnoszenie opłaty skarbowej.

24)Problemy z obrotem zagranicznym. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę – „podwójne awizo” – doręczanie do Państw UE i członków EOG – nowe uregulowania.

25)Stosowanie przepisów szczególnych w stanie epidemii COVID-19.

Charakterystyka Szkolenia:

Celem szkolenia jest gruntowne przybliżenie reguł postepowania administracyjnego w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Z omówieniem schematów postępowania administracyjnego na każdym jego etapie. Jest to jedyna w Polsce tak gruntowna oferta edukacyjna dla kierowników USC i ich zastępców w tej dziedzinie w pełni profesjonalnym i nowoczesnym sposobem przekazywania wiedzy, obszernymi i atrakcyjnymi materiałami wspierającymi proces kształcenia w formie wykładu, konwersatorium i warsztatów. Prowadzącymi szkolenie są najlepsi w Polsce doświadczeni wykładowcy-praktycy z k.p.a. zaznajomieni w specyfice US

Dodatkowe  informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod numerami: 

tel. 536 426 908. 

tel. 731 426 908.

tel. 501 426 908. 

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu szkoleń  zostaną opublikowane już w krótce .