Zorganizuj z nami szkolenie! Więcej informacji

METRYKA NR 2/2015

SPIS TREŚCI

Od redaktora 11
ARTYKUŁY I STUDIA
Michał Wojewoda, Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ? geneza, znaczenie praktyczne oraz zasady wydawania (Streszczenie) 15
Anna Sapota, Materialne i kolizyjne prawo małżeńskie Indii (Streszczenie) 71
Grażyna Nauka, Czy dopuszczalna jest zmiana nazwiska małoletniego w trybie administracyjnym? (Streszczenie) 91
Piotr Kasprzyk, Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń w nowej ustawie ? Prawo o aktach stanu cywilnego (Streszczenie) 111
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (opr. Bronisław Czech, Paweł Sobotko) 119
Dopuszczalność uznania za zmarłego dziecka martwo urodzonego. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r., sygn. akt I CSK 282/11 119
Dopuszczalność uznania za zmarłego dziecka martwo urodzonego. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt III CSK 284/14 124
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opr. Paweł Sobotko) 135
Niedopuszczalność odtworzenia aktu stanu cywilnego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 615/14 135
GLOSY
Paweł Sobotko, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 615/14 145
Z PRAKTYKI
Piotr Kasprzyk, Zaświadczenie o stanie cywilnym w literaturze przedmiotu 155
Brygida Jaranowska, Schematy postępowania przy rejestracji oświadczeń o uznaniu ojcostwa w systemie ?ŹRÓDŁO? 163
Joanna Lipczak, Refleksje na temat działalności SRP z perspektywy małego urzędu 175
Robert Kędziora, Doręczanie pism stronom postępowania administracyjnego zamieszka- łym lub posiadającym siedzibę za granicą w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego 179
Aleksandra Wilk, Co nowego w przysposobieniu? Nowelizacja prawa o przysposobieniu 183
SPRAWOZDANIA
Piotr Skubiszewski, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ?Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki? (Wrocław 20.11.2015 r.) 193
IN MEMORIAM
Wspomnienie ks. prof. dr hab. Stanisława Paździora 1946?2015 197

 


Całość numeru 2/2015