Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Oferta wydawnicza

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego jest jedynym ogólnopolskim, cenionym czasopismem kierowanym przede wszystkim do urzędników stanu cywilnego, poświęconym tematyce prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i jako jedyne jest wydawane w przyjaznej dla urzędników papierowej wersji. Jest wydawana od 2011 r. jako dwa numery w ciągu roku. Powstaje we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, SUSC RP oraz przy wsparciu innych zrzeszeń skupiających pracowników USC w Polsce. Jest periodykiem merytorycznym i opiniodawczym. Zawiera przede wszystkim praktyczne omówienia różnych aspektów pracy urzędników stanu cywilnego, artykuły praktyczne, rozwiązania kazusów, pomocne schematy i objaśnienia przepisów prawnych (m.in. z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, prawa osobowego, prawa prywatnego międzynarodowego) przy wydawaniu decyzji, zaświadczeń, odpisów a także zawiera odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji przez pracowników USC. Stanowi niezbędną pozycję w każdym, nawet najmniejszym, urzędzie stanu cywilnego, o czym świadczą także liczne opinie kierowników USC zamawiających „Metrykę”.

Spis treści t. 1-2

Liczba stron: 320, format B5 (240 x170 mm), oprawa miękka. Cena prenumeraty rocznej 197 zł brutto.

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego jest pierwszą, po 1945 r., pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa administracyjnego. Omawia podstawowe zagadnienia ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, w odniesieniu m.in. do prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, prawa urzędniczego, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego. Podręcznik wykorzystuje także bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie. Podręcznik napisany jest w sposób przystępny i zrozumiały. Ma bardzo dobre recenzje wśród kierowników i innych pracowników urzędów stanu cywilnego.

Podręcznik zawiera m.in. krótki przewodnik po skuteczności orzeczeń zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych.

Spis treści t. 1

Rok wydania 2018. Liczba stron: 223, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 156 zł (Nakład został wyczerpany). Ukaże się wydanie drugie zmienione i poprawione.

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą w zakresie rejestracji stanu cywilnego. <Opracowanie i skład zostało zakończone. Podręcznik ukaże się w lutym 2019 r. Jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestra­cji stanu cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Omawia m.in. zasady dotyczące stosowania prawa międzynarodowego prywatnego, wskazania prawa właściwego w praktyce urzędów stanu cywilnego, moc dowodową zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, obowiązki pracowników USC w zakresie weryfikacji dokumentów w obrocie międzynarodowym, zasady legalizacji dokumentów zagranicznych, kwestię imienia i nazwiska w regulacjach kolizyjnych państw obcych, uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym i mulitalateralnych i bilateralnych konwencjach międzynarodowych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, prawo właściwe dla przysposobienia, problematykę uznania zagranicznego orzeczenia o przysposobieniu, zawarcie małżeństwa w aspekcie międzynarodowym, transkrypcję, odtworzenie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, uznanie orzeczeń sądów zagranicznych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.

Spis treści t. 2

Rok wydania 2019. Liczba stron:380, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 156 zł (Nakład został wyczerpany). Ukaże się wydanie drugie zmienione i poprawione.

Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 3. Wybrane instytucje prawa cywilnego osobowego i prawa rodzinnego.  Jest to wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym obszerna publikacja zawierająca kompendium wiedzy z zakresu prawa osobowego cywilnego i rodzinnego niezbędnej w codziennej pracy kierownika USC. Ujmuję ostatnie zmiany jakie wniosła do K.r.o., ustawa z dnia 16 października 2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2089).Niewątpliwym atutem tej publikacji jest to, że łączy przystępność wywodu prawniczego z wysokimi walorami merytorycznymi a syntetyczność wypowiedzi z bogatą zawartością treści ujętej m.in. w schematy i tabele.Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa rodzinnego, jak i dla tych, które pragną swoją wiedzę pogłębić i usystematyzować.Podręcznik zawiera tematy dotyczące m.in.: osób fizycznych w prawie cywilnym, dóbr osobistych, przedstawicielstwa, imienia i nazwiska i jego zmiany na gruncie K.r.o., pochodzenia dziecka (pokrewieństwo, macierzyństwo, ojcostwo) przysposobienia, zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, separacji, ustania małżeństwa, problematyki śmierci osoby fizycznej i testamentu allograficznego (administracyjnego).

Spis treści t.3

Rok wydania 2020. Liczba stron: 452, format B5 (240×170 mm), oprawa miękka. Cena 156 zł.

Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz. Opracowanie i skład redakcyjny zostało zakończone. Komentarz jest efektem wieloletniej pracy całego zespołu autorów: prawników i praktyków – specjalistów m.in. z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego czy prawa administracyjnego. Jest to pierwszy i jedyny tak obszerny komentarz do P.a.s.c. i u.z.i.n. zawierający odniesienia praktyczne do wielu dziedzin prawa, pozostających w związku z rejestracją stanu cywilnego, uwzględniającego bogatą literaturę przedmiotu, orzecznictwo i opinie praktyków. Komentarz zawiera: • komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, •komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska, •orzecznictwo polskie (SN, NSA, WSA) i europejskie (ETPC, TSUE), •piśmiennictwo, •przepisy wykonawcze i związkowe. Komentarz jest nieodzowną pozycją każdego urzędnika USC!

Format B5 (240×170 mm). Oprawa twarda, szyta. Planowana cena 275 zł (cena może ulec zmianie ).

Prenumerata “Metryki” jest automatycznie odnawiana co roku ,aż do pisemnego lub mailowego jej odwołania . Rezygnację należy złożyć do końca kwietnia przed ukazaniem się najnowszego numeru “Metryki”.