Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Regulamin konkursowy

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Redakcja czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” z siedzibą w Lublinie zwana dalej “Organizatorem”; a obsługę konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina z siedzibą w Lublinie.

§ 3

Celem konkursu jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego i tworzenia wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w środowisku pracowników urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru w Polsce. Promowanie i zachęcanie tych osób aby w swojej zawodowej czy naukowej działalności, dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania poprzez odpowiednie stosowanie prawa.

§ 4

Konkurs ma charakter otwarty. Z uwagi na podejmowaną problematykę skierowany jest zwłaszcza do pracowników urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru nad tymi urzędami. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zespołu redakcyjnego czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina oraz członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 5

Na konkurs prace należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: metryka@onet.pl w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 6

1. Praca (w formie eseju, krótkiej rozprawy, glosy, kazusu zgłaszana do konkursu) powinna dotyczyć następującej problematyki:
– doświadczenia i własna aktywność w pracy w USC lub organie nadzoru;
– refleksje na temat społecznego wizerunku USC w przestrzeni publicznej;
– efektywność działania instytucji prawnych w przestrzeni rejestracji stanu cywilnego;
– omówienie instytucji prawnej regulowanej w ustawie: prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego (pozostających w zakresie zainteresowania i działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników organów nadzoru nad USC).
– omówienie kazusu z rozwiązaniem ze swej aktywności zawodowej;
– glosa do orzeczenia SN, SA, NSA, WSA w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
– analiza prawna zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
2. Praca powinna liczyć od 3 do 7 stron maszynopisu obejmować nie więcej niż 19 tys. znaków ze spacjami. Szczegółowe informacje na temat wymogów redakcyjnych znajdują się na stronie www.metryka.info z zakładce “Dla autorów” w instrukcji redakcyjnej dotyczącej przygotowania tekstów do druku.

§ 7

Praca powinna być sporządzona w języku polskim.

§ 8

Nadesłane prace będą korzystały z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w prawie autorskim.

§ 9

Do przesłanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1.

§ 10

Na potrzeby konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych. Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych zostanie trwale usunięty

§ 11

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, tj. w celu poinformowania autorów nagrodzonych prac o przyznaniu nagrody i sposobie jej odbioru.

§ 12

1. W celach określonych powyżej Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe autorów nagrodzonych prac: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych adresów.

§ 13

Nagrodą główną wraz z dyplomem w konkursie jest tygodniowy pobyt dla 4 osób w domu pracy twórczej czasopisma “Metryka” w miejscowości Jurgów k. Bukowiny Tatrzańskiej, którego koszty zakwaterowania (bez wyżywienia) pokrywa Organizator.

§ 14

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku.
2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu do konkursu oraz drogą telefoniczną.

§ 15

Laureatów konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w liczbie od 5 do 7 osób, które wybiorą ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz stanowią prezydium Komisji.

§ 16

Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 17

1. Prezydium Komisji Konkursowej analizuje prace pod kątem ich zgodności z warunkami określonymi w § 5, § 6, § 7 i sprawdza wymóg formalny określony w § 9 niniejszego Regulaminu.
2. Na podstawie analizy Prezydium Komisji Konkursowej podejmuje decyzje w sprawie odrzucenia prac ze względów formalnych.
3. Prace ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostają poddane ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.

§ 18

Każda z prac jest oceniana pod względem merytorycznym przez członków Komisji Konkursowej.

§ 19

Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród określonego stopnia w przypadku niskiego poziomu merytorycznego nadesłanych prac.

§ 20

W przypadku, gdy na konkurs wpłynie mniej niż cztery prace podlegających ocenie pod względem merytorycznym, a także w innych uzasadnionych okolicznościach, Prezydium Komisji może rekomendować Komisji Konkursowej w pełnym składzie unieważnienie konkursu.

§ 21

1. Wyniki konkursu umieszczone zostają na stronie internetowej czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” i innych podmiotów współpracujących.
2. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym między Organizatorem i laureatami konkursu.

§ 22

Konkurs jest finansowany ze środków Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina w ramach działalności statutowej.

§ 23

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” (www.metryka.info) przez cały czas trwania konkursu.