Aktualna Metryka 1-2/2023 oraz Nowość! Metryka-Przewodnik RSC dla notariuszy- patrz oferta wydawnicza.

Kurs Podstawowy czerwiec 2024r. (online)- patrz szkolenia USC.

Sprawozdanie z wręczenia nagród 2018

Sprawozdanie z wręczenia nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego. II edycja  (Łódź, 29.11.2018 r.)

 

W dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień laureatom II edycji „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego”.

Konkurs został zorganizowany we współpracy redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jego celem jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego i tworzenie wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w śród pracowników USC i organów nadzoru w Polsce jak również promowanie i zachęcanie tych osób, aby w swojej zawodowej czy naukowej działalności dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania poprzez odpowiednie stosowanie prawa. Konkurs jest także otwarty na inne grupy zawodowe. Cieszy nas bardzo spory udział przedstawicieli pracowników sądownictwa i młodych naukowców.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało zgodnie z § 17 pkt 1 regulaminu pod kątem formalnym 42 nadesłane prace i na podstawie § 17 pkt 3 regulaminu, 33 prace zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym, spośród których trzem najlepszym autorom prac przyznano nagrodę natomiast trzech wyróżniono. Prezydium Komisji Konkursowej podkreśliło w swoim uzasadnieniu, że wszystkie nadesłane prace cechowały się wysokim poziom merytorycznym.

W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zajął Tomasz Lorenc, Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia za pracę pt. Problem czynności dokonywanych przed osobą działającą jako kierownik USC, która nie była uprawniona do wykonywania tej funkcji.

Laureat Tomasz Lorenc powiedział, że ,, Idea konkursu – którą jest wieloaspektowy rozwój i popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego i rodzinnego, zachęciła mnie do wzięcia w nim udziału także w II edycji. Muszę przyznać, że niewiele jest podobnych inicjatyw, które aktywizowałyby i integrowały praktyków prawa, dając przy tym trwały efekt w postaci prac stanowiących wkład do rozwoju doktryny, stąd niewątpliwie trudno przecenić zarówno zawodową, jak i naukową rangę tego konkursu. W tym roku postanowiłem przybliżyć z różnych perspektyw problem czynności dokonanych przed nieuprawnionym, rzekomym kierownikiem USC. Uważam, że kwestia, którą się zająłem, może zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej nieść z sobą wiele bardzo poważnych zagrożeń, z którymi skonfrontuje się świat praktyki i nauki prawa. Cieszę się, że komisja konkursowa doceniła moje przemyślenia. Dodam jeszcze, że dla mnie wielką wartością konkursu była też możliwość osobistego poznania innych jego laureatów, a przede wszystkim organizatorów, którym chciałbym serdecznie podziękować za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Dostrzegłem w nich zaangażowanie, kreatywność i prawdziwą pasję, to było inspirujące doświadczenie. Mam nadzieję, że konkurs będzie w kolejnych edycjach przyciągał jak najwięcej uczestników i coraz lepiej spełniał swoją funkcję, czego z całego serca życzę ,,Metryce”.

Drugie miejsce zajął Krzysztof Buliński, zastępca kierownika USC w Lipinkach za pracę pt. Sporządzanie oraz wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz migracja aktów stanu cywilnego w przypadkach dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych  na przykładzie mniejszości łemkowskiej, natomiast trzecie miejsce zajęła Pani Anna Kordys, zastępca kierownika USC w Legionowie za pracę pt. Analiza zasadności nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w nawiązaniu do artykułu 61 pkt 2 tejże ustawy.

Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła przyznać trzy wyróżnienia: pierwsze wyróżnienie Małgorzacie Lachowicz-Skrzyńskiej, kierownik USC w Piotrkowie Trybunalskim, drugie wyróżnienie Annie Zieleńskiej, kierownik USC w Pyskowicach oraz trzecie wyróżnienie Mirosławie Cielniak, głównemu specjaliście USC w Sosnowcu.

W imieniu wyróżnionych głos zabrała Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska „(…) Dziękuję za podjęcie i realizowanie przedsięwzięcia, któremu na imię: Metryka. Dla mnie i dla wielu urzędników, którzy wykonują zadania rejestracji stanu cywilnego „Metryka” jest jedyną, trwałą formą prezentacji i wymiany myśli, interpretacji przepisów zarówno przez osoby, które zajmują się problematyką prawa naukowo jak również przez osoby, które w praktyce przepisy prawa stosują w codziennej pracy. Cenna inicjatywa twórców „Metryki”, poszerzona od 2017 r. o formułę konkursu tym bardziej sprzyja angażowaniu się w wymianę poglądów i doświadczeń i jest elementem integrującym środowisko. Poruszanie się w przestrzeni szeroko rozumianych przepisów prawa i zagadnień realizowanych w obszarze rejestracji stanu cywilnego jest niejednokrotnie skomplikowane a przepisy prawa są niejednoznaczne lub pozostające w kolizji z innymi normami. Sięganie do artykułów publikowanych w „Metryce” daje możliwość wielokrotnego wykorzystania prezentowanego dorobku naukowego w pracy USC. Z kolei udział w konkursie mobilizuje do pogłębionej analizy, do refleksji nad wykorzystaniem narzędzi prawa. Bardzo dziękuję Komisji Konkursowej za nagrodzenie mojego artykułu wyróżnieniem w II. edycji konkursu. Udział w konkursie to dla mnie wyjątkowe doświadczenie i satysfakcja a także motywacja do dalszego pogłębiania kwalifikacji. Dziękuję Redakcji „Metryki” i życzę, by podjęte dzieła przynosiły coraz liczniejsze owoce zarówno w przestrzeni stanowionego prawa jak i w pracy tych wszystkich, którzy realizują zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego”.

Dyplomy i nagrody wraz z gratulacjami wręczali z ramienia redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” – redaktor naczelny dr Piotr Kasprzyk i sekretarz Komisji Konkursowej mec. Piotr Skubiszewski. Imienne listy gratulacyjne dla nagrodzonych i wyróżnionych w imieniu dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi wręczała Agnieszka Hermel. Obu Paniom składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie organizacyjne i logistyczne konkursu.

Wszystkim uczestnikom II edycji konkursu w imieniu organizatorów gratuluje udziału w konkursie, a osobom nagrodzonym i wyróżnionym życzę wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz gorąco zachęcam do udziału w przyszłej III edycji konkursu.