Zamów roczną prenumeratę Metryki 2019, a Podręcznik Urzędnika Stanu Cywilnego t.2 otrzymasz gratis! Złóż zamówienie

Statut

logo_fundacji

 

Statut Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja pod nazwą Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina zwana dalej “Fundacją” została ustanowiona przez:
a) Piotra Józefa Kasprzyka,
b) Annę Małgorzatę Kasprzyk,
c) Piotra Skubiszewskiego
– zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym z dnia 13 września 2013 roku, Rep. A nr 9587/2013, sporządzonym przed notariuszem w Lublinie Piotrem Grzegorzem Banderskim w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 8/3.
2. W sprawach dotyczących Fundacji, Fundatorzy działają bez jakiegokolwiek wyjątku – łącznie. W przypadku różnicy zdań, Fundatorzy podejmują decyzję większością głosów. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych należy uznać za skuteczne wyrażenie woli przez Fundatorów, każde oświadczenie woli pod którym widnieją podpisy co najmniej dwóch Fundatorów.
3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

Siedzibą Fundacji jest Lublin.

§3

1. Fundacja używa pieczęci, w treści której powinny zostać wskazane: jej nazwa i siedziba wraz z adresem. Wzór pieczęci ustala Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz innych identyfikatorów, których wzory ustala Zarząd Fundacji.

§4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć, zależnie od potrzeb, wewnętrzne jednostki organizacyjne, np.:, filie, instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami, występować jako członek stowarzyszeń oraz prowadzić działalność gospodarczą. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody i akceptacji regulaminu jednostki organizacyjnej lub zasad połączenia z inną fundacją bądź przystąpienia do stowarzyszenia przez Radę Fundacji. Wszelkie decyzje dotyczące działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji – wymagają one jednak zgody Rady Fundacji.

§5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister do spraw nauki.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

1. Fundacja została ustanowiona dla prowadzenia działalności pożytku publicznego, w tym dla realizacji następujących społecznie i/lub gospodarczo użytecznych celów statutowych:

a) działalność służąca rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego
b) rozwój nauki (w tym działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – komercjalizacja wyników badań naukowych; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich);
c) oświata i wychowanie (w tym także organizacji wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich);
d) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
e) działania wspomagające rozwój demokracji oraz działalność na rzecz integracji europejskiej a także rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
f) rozwój gospodarki (w tym rozwój przedsiębiorczości – komercjalizacja wyników badań naukowych);
g) ochrona zdrowia;
h) opieka i pomoc społeczna (w tym zwłaszcza pomoc emerytowanym pracownikom nauki i ich rodzinom; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – szczególnie w zakresie dostępu do edukacji oraz nauki; działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezależnie od przyczyn będących powodem wykluczenia [np.: mniejszości narodowe i etniczne, osoby niepełnosprawne] – szczególnie poprzez umożliwienie zdobycia lub podniesienia poziomu wykształcenia);
i) ochrona środowiska (w tym ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
j) kultura i sztuka (w tym podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej);
k) promocja i organizacja wolontariatu – działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez:
a) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, kolokwiów naukowych i/ lub edukacyjnych;
b) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) organizacji debat i szkoleń w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie prawa), ekonomicznych, humanistycznych i przyrodniczych;
c) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) publikacji naukowych, popularno – naukowych i innych;
d) prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej w zakresie o jakim mowa w §7;
e) organizowanie kampanii społecznych w zakresie o jakim mowa w §7;
f) organizowanie i/ lub finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji – o ustanowieniu nagród, stypendiów i tytułów honorowych decyduje Rada Fundacji, która także określa odpowiednie regulaminy oraz prawa i obowiązki nagrodzonych, stypendystów a także osób wyróżnionych tytułami honorowymi.

§9

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w przedmiocie:
– 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
– 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
– 58.11.Z – Wydawanie książek
– 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
– 63.12.Z – Działalność portali internetowych
– 69.10.Z – Działalność prawnicza
– 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
– 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
– 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
– 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
– 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
– 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
– 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
– 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
– 85.20.Z – Szkoły podstawowe
– 85.31.A – Gimnazja
– 85.31.B – Licea ogólnokształcące
– 85.31.C – Licea profilowane
– 85.32.A – Technika
– 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
– 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
– 85.41.Z – Szkoły policealne
– 85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
– 85.42.B – Szkoły wyższe
– 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
– 85.59.A – Nauka języków obcych
– 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
– 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
– 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
– 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w przedmiocie:
– 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
– 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
– 58.11.Z – Wydawanie książek
– 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
– 63.12.Z – Działalność portali internetowych
– 69.10.Z – Działalność prawnicza
– 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
– 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
– 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
– 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
– 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
– 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
– 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
– 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
– 85.20.Z – Szkoły podstawowe
– 85.31.A – Gimnazja
– 85.31.B – Licea ogólnokształcące
– 85.31.C – Licea profilowane
– 85.32.A – Technika
– 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
– 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
– 85.41.Z – Szkoły policealne
– 85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
– 85.42.B – Szkoły wyższe
– 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
– 85.59.A – Nauka języków obcych
– 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
– 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
– 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
– 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 19.900,00 PLN, na który składają się:
a) samochód osobowy marki fiat Seicento o nr VIN ZFA18700000521531 i wartości 2500 zł;
b) samochód osobowy marki Peugeot 307 o nr VIN VF33C8HZB83478099 i wartości 12 000 zł –
oba wniesione przez Fundatorów Piotra Józefa Kasprzyka oraz Annę Małgorzatę Kasprzyk, którzy ponadto wnoszą gotówkę w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
c) laptop marki Hewlett Packard (szt.1), o nr serii: 2CE0240BZT i wartości 4000 zł,
d) oraz urządzenie wielofunkcyjne marki Hewlett Packard o nr serii: CN34J19JJC i wartości 400 zł – oba wniesione przez Fundatora Piotra Skubiszewskiego, który ponadto wnoszą gotówkę w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

2. Środki majątkowe w kwocie 1000 PLN będą przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§11

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego;
b. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
c. darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych;
d. dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
e. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
f. odsetek i depozytów bankowych;
g. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
h. zysków z działalności gospodarczej;
i. przychodów działalności statutowej.
2. Całkowity dochód, po pokryciu kosztów swojej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na własną działalność pożytku publicznego.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), w przedmiocie:
– 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
– 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
– 58.11.Z – Wydawanie książek
– 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
– 63.12.Z – Działalność portali internetowych
– 69.10.Z – Działalność prawnicza
– 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
– 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
– 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
– 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
– 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
– 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
– 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
– 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
– 85.20.Z – Szkoły podstawowe
– 85.31.A – Gimnazja
– 85.31.B – Licea ogólnokształcące
– 85.31.C – Licea profilowane
– 85.32.A – Technika
– 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
– 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
– 85.41.Z – Szkoły policealne
– 85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
– 85.42.B – Szkoły wyższe
– 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
– 85.59.A – Nauka języków obcych
– 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
– 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
– 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
– 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§12

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
2. Środki pochodzące ze spadków (a także darowizn i zapisów) Zarząd Fundacji przeznacza na cele zgodne z wolą spadkodawcy (darczyńcy). Jeżeli spadkodawca (darczyńca) nie określił celów, na które środki te mają być przeznaczone Zarząd Fundacji może je przeznaczyć na dowolny cel Fundacji.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§15

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
c) Rada Programowa, po jej powołaniu.
2. Ta sama osoba nie może jednocześnie być członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. Nie ma natomiast przeszkód aby ta sama osoba była jednocześnie członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej (Rady Naukowej).

§16

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.
2. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i doradczym Fundacji. Jest także organem nadzoru w rozumieniu art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
3. Członków Rady Fundacji powołują na czas nieoznaczony Fundatorzy. Każdy z Fundatorów może zostać powołany na członka Rady Fundacji. Fundatorzy mogą w każdej chwili odwołać, bez podania przyczyn członka Rady Fundacji. Każdy z Fundatorów może sam w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Radzie Fundacji – co nie wymaga zgody pozostałych Fundatorów.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje również, poza przypadkiem odwołania, w sytuacji:
a) śmierci członka Rady Fundacji,
b) rezygnacji, zgłoszonej na piśmie Fundatorowi,
c) zaistnienia okoliczności, z którymi przepisy prawa powszechnie obowiązującego łączą zakaz zasiadania w organach fundacji,
d) wyboru w skład Zarządu Fundacji.
5. Rada Fundacji pracuje pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Fundacji, którego wspomaga wiceprzewodniczący oraz sekretarz Rady Fundacji.
6. Przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Rady Fundacji wskazują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów, o ile jest członkiem Rady Fundacji może zostać wybrany na dowolną funkcję w Radzie Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia ani z tytułu zasiadania w Radzie Fundacji ani z tytułu funkcji pełnionych w Radzie Fundacji. Mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych, poniesionych kosztów w wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.).
8. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

§17

1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach lub korespondencyjnie (za pośrednictwem środków łączności na odległość).
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Fundacji, w formie uchwał, podjętych większością głosów.
3. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowań personalnych.
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Fundacji – zwyczajne jeden raz w półroczu oraz nadzwyczajne na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.
5. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji zastępuje przewodniczącego w pełnieniu obowiązków gdy ten nie może ich wypełniać osobiście. Sekretarz Rady Fundacji prowadzi dokumentację prac Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji.

§18

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Członków Zarządu Fundacji powołują na czas nieoznaczony Fundatorzy. Każdy z Fundatorów może zostać członkiem Zarządu Fundacji. Rada Fundacji może w każdej chwili odwołać, bez podania przyczyn dowolnego członka Zarządu Fundacji, z wyjątkiem Fundatorów.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również, poza przypadkiem odwołania, w sytuacji:
a. śmierci członka Zarządu Fundacji,
b. rezygnacji, zgłoszonej na piśmie Radzie Fundacji,
c. zaistnienia okoliczności, z którymi przepisy prawa powszechnie obowiązującego łączą zakaz zasiadania w organach fundacji,
d. wyboru w skład Rady Fundacji.

§19

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz normami niniejszego Statutu, w tym w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) koordynuje działania w celu realizacji celów statutowych Fundacji,
c) administruje majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) sporządza sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji.
f) prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
2. Zarząd Fundacji pracuje pod kierunkiem Prezesa Zarządu.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Zarządu Fundacji, w formie uchwał, podjętych większością głosów.
4. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowań personalnych.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu ? zwyczajne jeden raz w miesiącu oraz nadzwyczajne na wniosek Rady Fundacji lub Fundatorów.
6. Wiceprezes Zarządu zastępuje Prezesa w pełnieniu obowiązków gdy ten nie może ich wypełniać osobiście. Sekretarz Zarządu prowadzi dokumentację prac Fundacji.
7. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział członkowie Rady Fundacji oraz inne osoby, zaproszone przez Zarząd.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
9. Członkowie Zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia ani z tytułu zasiadania w Zarządzie Fundacji ani z tytułu funkcji pełnionych w Zarządzie Fundacji. Rada Fundacji może jednak przyznać wynagrodzenie tym członkom Zarządu Fundacji, których wkład pracy jest znaczący przez dłuższy okres czasu.

§20

1. Rada Programowa jest organem o charakterze doradczym, który wspiera Radę Fundacji w realizacji statutowych celów Fundacji.
2. Decyzję o utworzeniu Rady Programowej podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatorów. Członków Rady Programowej powołuje Rada Fundacji w dowolnej liczbie i w dowolnym czasie.
3. Pracami Rady Programowej kierują Fundator Piotr Kasprzyk, a gdyby miał przeszkodę w następującej kolejności osoba , która nie ma przeszkody: Fundator Piotr Skubiszewski, Fundator Anna Kasprzyk, Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Fundacji.
4. Rada Programowa doradza w zakresie realizacji poszczególnych projektów oraz pozyskiwania środków służących realizacji statutowych celów Fundacji.
5. Organizację pracy Rady Programowej ureguluje regulamin przyjęty przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Zmian Statutu dokonuje Zarząd Fundacji.

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w sytuacji i na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące ? z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. W przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów Rada Fundacji podejmie procedury zmierzające do likwidacji Fundacji – jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, który to okres Rada Fundacji przeznaczy na starania aby prawa i obowiązki Fundatorów podjął co najmniej jeden ze spadkobierców Fundatorów (w celu uniknięcia nieporozumień każdy z Fundatorów sporządzi hierarchiczną, imienną listę osób, które Rada Fundacji zobowiązana będzie poprosić o podjęcie obowiązków Fundatorów; przy czym Rada Fundacji będzie zobowiązany do zwrócenia się z prośbą do pierwszej a następnie ewentualnie kolejnej osoby, z każdej z trzech list równocześnie tak aby po każdym Fundatorze obowiązki podjęła jedna osoba, chyba, że lista pozostawiona przez któregoś z Fundatorów skończy się a żadna osoba na niej wskazana przez Fundatora nie zechce podjąć obowiązków – wówczas pozostałe osoby, które wyrażą zgodę na podjęcie obowiązków będą mogły to uczynić; Fundatorzy przekażą listy osób w zamkniętych kopertach do depozytu Rady Fundacji lub innej osoby bądź instytucji godnej zaufania, którą wskażą Radzie Fundacji; każdy z Fundatorów może modyfikować listę w dowolnym czasie). Jeżeli starania te okażą się skuteczne Rada Fundacji nie podejmie działań zmierzających do jej likwidacji.