Zorganizuj z nami szkolenie! Więcej informacji

METRYKA NR 1/2013

SPIS TREŚCI

Od redaktora 13
ARTYKUŁY I STUDIA
Marzena Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim (Streszczenie) 17
Dominik Garbal, Macierzyństwo zastępcze ? uwagi na tle systemu prawa
polskiego (Streszczenie)
43
Elżbieta Bober, Pojęcie małżeństwa w islamie i przygotowanie do jego zawarcia ? na przykładzie Maroka (Streszczenie) 71
Grzegorz Jędrejek, Postępowanie dowodowe w sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków (Streszczenie) 103
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (oprac. Bronisław Czech) 117

Rejestracja zagranicznych zdarzeń wpływających na stan cywilny osoby a transkryp­cja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 12/11

117

Wyłączność dowodu z zagranicznego aktu stanu cywilnego a kwestia wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2012 r., III CZP 58/12

123
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (oprac. Paweł Sobotko) 134

Transkrypcja aktu małżeństwa sporządzonego za granicą a uznanie orzeczenia sądu zagranicznego o rozwiązaniu poprzedniego związku małżeńskiego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2011 r., II OSK 2174/10

134
Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (oprac. Paweł Sobotko) 144

Stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu treści aktu zgonu zaszłego za granicą i nie zarejestrowanego w zagranicznych księgach stanu cywilnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-nego w Warszawie z dnia 10 marca 2011 r., IV SA/Wa 1497/10

144
Z PRAKTYKI
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiada 153
Czy w akcie urodzenia dziecka, w którym wpisane są dane ojca biologicznego, należy zamieszczać wzmiankę o zaprzeczeniu ojcostwa, w stosunku do ojca prawnego, domniemanego? (oprac. Piotr Kasprzyk) 153
Rafał Bednarz, Kompetencje kierownika USC w zakresie oceny przeszkody małżeńskiej wynikającej z art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 155
Stanisław Kumiszczo, Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego. Cz. II. Odpisy aktu małżeństwa 159
Piotr Kasprzyk, Piotr Skubiszewski, Transkrypcja i transliteracja pisowni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego.
Cz. 1
179

 


Całość numeru 1/2013