Zorganizuj z nami szkolenie! Więcej informacji

METRYKA NR 1/2015

Spis treści

Od redaktora 11
ARTYKUŁY I STUDIA
Piotr Kasprzyk, Relacja pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)
a zawodowym kierownikiem USC w prawie polskim (Streszczenie)
15
Michał Wojewoda, Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk (Streszczenie) 53
Filip Nowak, Kilka uwag na temat wskazania prawa właściwego dla imienia i nazwiska
osoby fizycznej w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. ? Prawo prywatne międzynarodowe (Streszczenie)
79
Katarzyna Miksza, Prawo właściwe dla nazwiska. Czy w świetle nowego Prawa o aktach
stanu cywilnego regulacja przewidziana w art. 15 P.p.m. ma charakter pozorny? (Streszczenie)
101
Anna Barańska, Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć dotyczących zmiany imienia
i nazwiska (Streszczenie)
119
Piotr Kasprzyk, Piotr Skubiszewski, Problem imienia i nazwiska a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (Streszczenie) 131
Przemysław Wypych, Nowelizacja ustawy o zmianie imienia i nazwiska wprowadzona
nowym Prawem o aktach stanu cywilnego (Streszczenie)
143
Piotr Dymmel, Jowita Piotrowicz, Zagadnienia archiwalne w nowej ustawie ? Prawo
o aktach stanu cywilnego (Streszczenie)
155
Joanna Haberko, Uznanie ojcostwa w świetle projektowanego art. 75? K.r.o. (Streszczenie) 175
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (opr. Piotr Kasprzyk) 195
Przekształcenie związku małżeńskiego w związek partnerski. Wyrok ETPCz Wielka Izba
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie Hämäläinen przeciwko Finlandii ? skarga nr 37359/09
195
Prawo dziecka przysposobionego do uzyskania informacji na temat swojego pochodzenia. Wyrok ETPCz Izba (Sekcja II) z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Godelli przeciwko Republice Włoskiej ? skarga nr 33783/09 198
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opr. Paweł Sobotko) 201
Odmowa transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, którego rodzicami są dwie kobiety. Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt II OSK 1298/13) 201
SPRAWOZDANIA
Piotr Skubiszewski, Sprawozdanie z konferencji naukowej w Łodzi pt. ?Imię i nazwisko osoby fizycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) ? aspekty międzynarodowe? (06.03.2015 r.) 223
Z PRAKTYKI
Piotr Kasprzyk, Przegląd zmian, jakie wniosła nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. ? Prawo o aktach stanu cywilnego 229
Piotr Skubiszewski, Nowa ustawa ? Prawo o aktach stanu cywilnego (tabelaryczne zestawienie zmian) 241
Brygida Jaranowska, Praktyczne zagadnienia dotyczące migracji aktu z perspektywy pracownika USC 275
Przemysław Wypych, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) Komentarz (art. 6) 283
Stanisław Paździor, Instytucja zaręczyn 291
Jarosław Turłukowski, Akty stanu cywilnego na obszarze postradzieckim: Federacja Rosyjska. Część druga 303
Mirosław Pakuła, Odpisy i zaświadczenia aktów stanu cywilnego na bezpiecznych drukach 311

 


Całość numeru 1/2015