Zorganizuj z nami szkolenie! Więcej informacji

METRYKA NR 2/2012

SPIS TREŚCI

Od redaktora 13
ARTYKUŁY I STUDIA
Magdalena G o ł o w k i n ? H u d a ł a, Aleksandra W i l k, Akt urodzenia jako źródło wiedzy o genetycznym pochodzeniu dziecka (streszczenie) 17
Ks. Wojciech G ó r a l s k i, Wpis małżeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego jako warunek uzyskania dlań skutków cywilnych w świetle umów Stolicy Apostolskiej z państwami zawartych po Soborze Watykańskim II (streszczenie) 41
Anna Natalia S c h u l z, Ochrona prawa do imienia i nazwiska dziecka w świetle prawa międzynarodowego i polskiego (streszczenie) 79
Z ORZECZNICTWA
Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (oprac. Paweł Sobotko) 119

Oczywistość błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego a jego sprostowanie w trybie art. 28 p.a.s.c. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 października 2010 r., II SA/Go 646/10

119
Interes prawny w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego. Wyrok WSA w Gliwicach z 4 listopada 2010 r., II SA/Gl 644/10 126
Transkrypcja zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego. Legalizacja zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego. Wyrok WSA w Opolu z 18 listopada 2010 r., II SA/Op 362/10 133
Z PRAKTYKI
Mowa kierownika USC podczas uroczystości ślubnej (oprac. Mirosław Kańtor) 143
Stanisław K u m i s z c z o, Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego. Cz. I ? Odpisy aktu urodzenia 147

 


Całość numeru 2/2012